Scroll Top

Programe studii master

Facultatea de Mine
Facultatea de Mine

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

Plan învățământ seria: 202320222021202020192018,

Fise discipline

Misiunea programului de studii este de a asigura pregătirea profesională a masteranzilor pe competenţele: educaţională, cercetare, dezvoltare şi formare profesională, comunicare, în concordanţă cu cerinţele unui învăţământ modern pentru formarea de specialişti în domeniul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor şi a siguranţei proceselor şi echipamentelor miniere şi industriale. Programul de studii se caracterizează prin elemente de oportunitate în raport cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR 2012). Absolvenţii acestui program se pot încadra pe piaţa muncii în următoarele ocupaţii: lucrător desemnat, conducător serviciu intern de prevenire şi protecţie, manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncă, inspector de muncă. cadru didactic preuniversitar (modulul: securitate şi sănătate în muncă) sau universitar, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională, persoană fizică abilitată de către M.M.F.P.S. pentru a presta servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Discipline din planul de învăţământ: Bazele legislative ale securităţii şi sănătăţii în muncă, Prevenirea incendiilor şi exploziilor, Metode şi tehnici de evaluare a riscurilor profesionale, Monitorizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, Sisteme şi echipamente de protecţie, Evaluarea şi gestionarea riscurilor în geotehnică, Ergonomie, Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Managementul riscurilor, Auditarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Evaluarea economică a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, Psihologia muncii. Mă înscriu!

Topografie minieră informatizată şi cadastru

Plan învățământ seria: 2023, 20222021202020192018,

Fise discipline

Programul de masterat asigură cunoştinţe superioare în domeniul măsurătorilor terestre cu aplicaţii în aria specifică activităţilor de topografie minieră şi de cadastru. Tehnicile şi metodele folosite la realizarea programului corespund cerinţelor actuale bazate pe utilizarea sistemului informaţional de prelucrare, analiză şi decizie cu scopul realizării eficiente a procedurilor teoretice şi practice specifice activităţilor din domeniu. Absolvenţii programului pot profesa ca inginer topograf minier, cercetător în topografie minieră, cercetător în cadastru, inginer geodez sau expert evaluator al proprietăţilor imobiliare. Discipline din planul de învăţământ: Informatizarea lucrarilor de topografie, Metode actuale de prelucrarea măsurătorilor terestre, Norme şi standarde europene în cadastru, Tehnici şi tehnologii utilizate în lucrările de topografie, geodezie şi cadastru, Monitorizarea zonelor de subsidenţă, Lucrări speciale de topografie minieră, Teledetecţie, Evaluarea calităţii lucrărilor topografice şi geodezice, Optimizarea si eficienta lucrarilor de geodezie, topografie si cadastru, Managementul activităţii de topografie şi cadastru, Proiectarea construcţiilor miniere. Mă înscriu!

Controlul şi monitorizarea calităţii mediului

Plan învățământ seria: 2023, 20222021202020192018,

Fise discipline

Misiunea programului de studii de masterat este de a asigura absolvenţilor competente în ceea ce priveşte explicarea mecanismelor, proceselor şi efectelor de origine antropică sau naturală care determină şi influenţează poluarea mediului, controlul şi monitorizarea factorilor de mediu în sistemul integrat al managementului de mediu, selectarea si aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a tehnologiilor alternative pentru gestionarea durabilă a mediului, cercetarea şi implementarea soluţiilor ecotehnologice în procesele de producţie. Ocupaţiile posibile ale absolvenţilor sunt următoarele: manager al sistemelor de management de mediu; inginer ecolog; inspector protecţia mediului; auditor de mediu; evaluator şi auditor de mediu; inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului; inspector pentru conformare ecologică; cercetător in ecologie şi protecţia mediului; cercetător in centrale hidroelectrice şi protecţia mediului; responsabil de mediu; analist mediu; consilier ecolog; referent în economia mediului;manager sisteme de control si monitorizare a mediului. Discipline din planul de învăţământ: Metode instrumentale de măsură a mărimilor fizice, Analiza ecologică şi evaluarea stării ecosistemelor, Tehnici de prelevare şi prelucrare a probelor, Ecotoxicologie, Starea sănătăţii, risc epidemiologic şi ecologie urbană, Deşeuri şi substanţe periculoase, Metode instrumentale de măsură şi analiză chimică, Peisagistică naturală şi antropică, Metode chimice de analiză, Metrologie şi prelucrarea statistică a datelor, Evaluarea calităţii terenurilor şi factori de risc, Riscuri de mediu, Metode de monitorizare a calităţii mediului, Normative şi legislaţie privind controlul calităţii mediului, Interpretarea datelor experimentale şi a măsurătorilor, Meteorologie, Metode si programe de evaluare a dispersiei poluanţilor, Patrimoniu cultural şi turistic, Arii naturale protejate şi conservarea biodiversităţii. Mă înscriu!

Ingineria proiectării construcţiilor miniere

Plan învățământ seria: 20232022202120202018,

Fise discipline

Programul de masterat se adresează absolvenţilor licenţiaţi în domeniul Ingineriei civile, dar şi celor licenţiaţi în alte domenii tehnice. Misiunea principală a programului de master este aceea de a conferi studenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni buni specialişti în domeniul proiectării construcţiilor subterane cu diferite destinaţii (miniere, hidrotehnice, tuneluri, metrouri, pasaje subterane), realizate în diferite condiţii geotehnice.Absolvirea programului asigură formarea de competenţe în domeniul proiectării, cunoştinţe avansate şi competenţa de analiză şi sinteză specifice funcţiilor de conducere din domeniu. De asemenea, studiile masterale oferă absolvenţilor posibilitatea unei cariere în cercetare, în învăţământul superior şi perfecţionarea prin doctorat. Programul se adresează absolvenţilor specializării Construcţii miniere, precum şi inginerilor din alte domenii tehnice din diferite sectoare ale economiei naţionale, asigurând însuşirea cunoştinţelor dintr-un domeniu dinamic, cu particularităţi bine individualizate. Discipline din planul de învăţământ: Elasticitatea şi plasticitatea în construcţiile miniere, Tehnici de investigare a masivelor de rocă, Progrese în utilizarea explozivilor la executarea construcţiilor subterane, Riscuri geotehnice în construcţii miniere, Stabilitatea construcţiilor subterane şi proiectarea susţinerii, Stabilitatea construcţiilor subterane şi proiectarea susţinerii, Proiectare asistată pe calculator cu aplicaţii în construcţiile subterane, Proiectarea construcţiilor miniere, Proiectarea construcţiilor subterane speciale, Managementul proiectelor de construcţii miniere şi evaluarea economică a acestora, Monitorizarea fiabilităţii construcţiilor miniere. Mă înscriu!

Ingineria şi managementul proiectelor

Plan învățământ seria: 2023, 20222021202020192018,

Fise discipline

Programul de studii universitare de masterat profesional face parte din domeniul de studii Inginerie şi management, fiind un program de studiu interdisciplinar destinat absolvenţilor cu studii de licenţă, din diverse domenii fundamentale: Ştiinţe inginereşti, Ştiinţe economice, Ştiinţe sociale şi politice, Ştiinţe juridice, Ştiinţe biomedicale, etc. Masteratul îşi propune să contribuie la creşterea profesionalismului, să promoveze managementul de proiect ca strategie micro şi macroeconomică şi să asigure un liant între factorii implicaţi din domeniu în România. Absolvenţii acestui program de masterat sunt specialişti solicitaţi de piaţa muncii din ţară în organizaţii de stat sau private orientate pe proiecte, în instituţii publice şi ONG-uri care doresc să crească rata de absorbţie a fondurilor europene pentru dezvoltarea durabilă/sustenabilă a ţării, chiar şi în perioade de criză. Discipline din planul de învăţământ: Fundamentele managementului de proiect, Managementul programelor, Managementul proiectelor europene, Strategii ale managementului proiectului, Elemente de marketing strategic în managementul proiectelor, Modelarea în reţea a proiectelor, Previziunea în managementul proiectelor, Aplicaţii informatice pentru managementul proiectelor, Comunicare şi negociere în cadrul proiectelor, Managementul proiectelor pe domenii de activitate, Pregătirea şi evaluarea propunerilor de proiecte, Sisteme şi proceduri de achiziţii în proiecte, Evaluarea proiectelor, Leadership în proiecte, Auditul proiectelor, Managementul resurselor umane în proiecte, Optimizarea deciziilor in managementul proiectelor, Managementul riscurilor în proiecte. Mă înscriu!

Gestionarea și protecția mediului

Plan învățământ seria: 2023, 20222021202020192018,

Fise discipline

Misiunea programului de master este aceea de a oferi o educaţie aprofundată, amănunţită şi stimulativă în domeniul gestionării şi protecţiei mediului pentru diferite aspecte socio-economice (industrie, managementul apei şi al solului, protecţia atmosferei, infrastructură, evaluarea impactului asupra mediului, reabilitare ecologică, conservarea biodiversităţii etc.). Obiectivele specifice ale programului se referă la oferirea unei soluţii de program de studiu integrat, pentru a pregăti absolvenţii să se angajeze în activităţi de planificare şi de gestionare a problemelor de mediu asociate cu fiecare din principalele etape ale diferitelor proiecte şi la oportunitatea de a urmări aspectele speciale legate de protecţia mediului, prin lucrări de cercetare individuală, în scopul realizării unei disertaţii cu subiecte de actualitate. Competenţe profesionale Elaborarea de rapoarte şi efectuarea cercetărilor specifice domeniului ingineria mediului, cu descrierea şi interpretarea proceselor naturale şi antropice. Elaborarea de studii diverse care vizează aspecte de gestionare şi protecţie a mediului (raport de mediu, studii de impact asupra mediului, bilanţ de mediu, raport de amplasament etc.). Analize privind protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile, care să evidenţieze soluţiile şi alternativele viabile din punct de vedere ecologic, economic şi social. Elaborarea proiectelor de reconstrucţie ecologică, dezvoltare durabilă, protecţie şi conservare a mediului şi peisajului. Elaborarea şi aplicarea tehnicilor de diagnoză şi monitorizare a factorilor de mediu. Angajarea în proiecte de cercetare teoretică şi aplicativă în domeniul mediului înconjurător. Competenţe transversale Viziune globală şi abordare sistemică a problemelor de mediu în diferite ramuri şi sectoare industriale. Abilităţi de conducere şi coordonare a activităţilor de proiectare, cercetare şi implementare a soluţiilor de diminuare a impactului şi reconstrucţie ecologică a mediului înconjurător. Managementul resurselor umane. Capacitate de autocunoaştere, autoevaluare şi autocontrol din punct de vedere profesional. Perfecţionare şi învăţare şi formare continuă autodidact. Debuşee profesionale conform COR 2017: Inspector protecţia mediului (325712); Responsabil de mediu (325710); Cercetător în ecologie şi protecţia mediului (213146). Mă înscriu!

 

Facultatea de IME
Facultatea de I.M.E.

Tehnici şi tehnologii informatice aplicate

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Misiunea programului de master este aceea de a conferi studenţilor competenţe cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti în domeniul aplicativ al calculatoarelor. Prin însuşirea tehnologiilor moderne de informatică aplicată, formarea unui sistem de gândire ingineresc pragmatic, dar mai ales prin dobândirea abilităţilor de a concepe şi implementa sisteme informatice de conducere cu calculatorul al proceselor industriale, economice sau sociale, prezentul program îşi propune să formeze ingineri performanţi pe piaţa muncii europene. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul în monitorizarea şi conducerea proceselor şi, în special, în proiectarea şi utilizarea sistemelor şi tehnologiilor informatice. De asemenea se urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe privind utilizarea şi proiectarea sistemelor de conducere cu calculatorul a instalaţiilor de automatizare, a roboţilor şi structurilor CIM, a electronicii de putere utilizată în acţionări electrice sau alte instalaţii industriale. Mă înscriu!

Sisteme şi tehnologii informatice

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Prin însuşirea tehnologiilor moderne de informatică aplicată, formarea unui sistem de gândire ingineresc pragmatic, dar mai ales prin dobândirea abilităţilor de a concepe şi implementa sisteme informatice de conducere a proceselor industriale, economice sau sociale, prezentul program îşi propune să formeze ingineri performanţi pe piaţa muncii europene. Programul asigură un nivel de competenţă profesională ridicată, obţinută prin atingerea unui set de obiective, printre care: identificarea problemelor care reclamă un diagnostic corect, rezolvarea lor adecvată şi conceperea strategiilor eficiente de dezvoltare viitoare; familiarizarea cu cele mai noi teorii, mecanisme şi abordări în elaborarea şi implementarea sistemelor informatice care sunt analizate în literatura de specialitate naţională şi mondială; Mă înscriu!

Exploatarea instalaţiilor electrice industriale

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Programul de master asigură aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de licenţă Inginerie electrică şi pregăteşte specialişti având ca obiective atât aprofundarea cunoştinţelor privind proiectarea, exploatarea şi problematica mentenanţei sistemelor de producere si distribuţie a energiei electrice, cât şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul şi a microprocesoarelor în general şi, în special, în proiectarea şi utilizarea sistemelor electrice. Mă înscriu!

Sisteme electromecanice

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Misiunea programului de master este aceea de a conferi absolvenţilor competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti într-un mediu industrial şi economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Programul de master asigură aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de licenţă Inginerie electrică şi pregăteşte specialişti având ca obiective atât aprofundarea cunoştinţelor privind proiectarea, exploatarea şi problematica mentenanţei sistemelor sistemelor electromecanice inteligente, cât şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul şi a microprocesoarelor în general şi, în special, în analiza, proiectarea, utilizarea şi conducerea sistemelor electromecanice inteligente. Mă înscriu!

Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice

Plan învățământ seria: 20192018,

Fise discipline

Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul sistemelor mecanice, fluidice şi termice în general, şi al utilizării tehnicii de calcul în particular. Pregătirea studenţilor se realizează cu ajutorul unor cadre didactice foarte bine pregătite profesional, în cadrul unor laboratoare dotate cu standuri, aparatură şi tehnică de calcul necesară dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi practice şi atragerii lor în activitatea de cercetare ştiinţifică. Absolvenţii acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea, exploatarea şi mentenanţa maşinilor şi acţionărilor clasice şi moderne, a instalaţiilor de proces, automatizare şi monitorizare utilizate în diferite ramuri industriale, în întreprinderi şi societăţi comerciale. Mă înscriu!

Instalaţii şi echipamente de proces în minerit

Plan învățământ seria: 20192018,

Fise discipline

Acest program de master asigură dobândirea de cunoștințe și calificări cu aplicabilitate în industria Minieră. Pregătirea studenţilor este asigurată de cadre didactice bine pregătite profesional, în cadrul unor laboratoare dotate cu standuri, aparatură de măsură şi tehnică de calcul, necesare dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi practice pentru atragerea acestora în activitatea de cercetare ştiinţifică. Datorită diversității disciplinelor studiate absolvenţii pot accesa piaţa forţei de muncă, dobândind competenţe în proiectarea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor și instalațiilor de proces în minerit clasice și moderne putând astfel să ocupe poziții în echipe interdisciplinare din domeniul exploatării și extragerii resurselor minerale. Mă înscriu!

Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Programul de studii universitare de master Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator (CFAC) se adresează absolvenţilor de studii de licenţă din domeniul Inginerie industrială, dar şi celor din domenile Inginerie mecanică, Inginerie şi management sau alte domenii inginereşti. Misiunea acestui program de studii este de a forma specialişti cu înaltă calificare, care să fie capabili să dezvolte aplicaţii tehnice în domeniul sistemelor avansate de fabricaţie în trei domenii de cercetare-dezvoltare-inovare: proiectare asistată (CAD), producţie asistată (CAM), sisteme integrate de fabricaţie digitală (CIM). Programul conţine atât discipline inginereşti de specialitate în domeniul concepţiei şi fabricaţiei asistate pe maşini-unelte cu comandă numerică şi a managementului de proiect, precum şi discipline complementare privind eficienţa economică, siguranţă şi ecologia produselor cerute de societate. Aplicaţiile tehnice ale acestui program de studii se regăsesc în majoritatea ramurilor industriale: industria construcţiilor de maşini (matriţe, repere cu suprafeţe complexe etc.); industria auto (automotivă); industria aeronautică; sisteme şi instalaţii industriale; sisteme avansate de producţie. Absolvenţii acestei specializări putând activa în cercetare, proiectare şi producţie atât în ţară, cât şi în străinătate şi pot ocupa diferite posturi, cum ar fi: specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator; inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini; specialist în domeniul calităţii; expert prevenire-reducere riscuri tehnologice; inginer de cercetare în echipamente de proces; inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice; inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale; inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini. Mă înscriu!

Sisteme de transport pentru industrie, turism și servicii

Plan învățământ seria: 2018,

Fise discipline

Misiunea acestui program de master este aceea de a oferi absolvenţilor licenţiaţi în domeniile ingineriei transporturilor, mecanice și industriale, o pregătire de specialitate corelată cu necesităţile creşterii valenţelor profesionale pentru asigurarea progresului ştiinţific, tehnic şi tehnologic în domeniu. Programul de master conferă absolvenților competenţele cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti în domeniul transporturilor, într-un mediu economic tot mai complex şi mai dinamic, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Prin însuşirea și aprofundarea tehnologiilor moderne de proiectare și utilizare a sistemelor de transport folosite în industrie, turism și servicii, formarea unui sistem de gândire ingineresc pragmatic, cât și prin dobândirea unor abilităţi de management economic și al riscurilor, prezentul program îşi propune să formeze ingineri performanţi pe piaţa muncii, națională și europeană. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul în proiectarea, calculul și simularea sistemelor de transport. De asemenea se urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe specifice privind funcționarea, utilizarea şi proiectarea sistemelor de transporturi pe cale suspendată, de transport subteran sau pe verticală întâlnite în domeniile industriale, turistice și ale serviciilor. Ocupaţii posibile: Șef service, Inginer șef transporturi, Șef de coloană, Inginer pentru coordonarea activităţilor de transport, Conducător întreprindere mică – patron (girant) în transporturi, Specialist reglementări/cărţi de identitate vehicule/ verificări tehnice înmatriculare/ inspecţii tehnice/ omologări oficiale, Specialist prestaţii vehicule, Expert judiciar sau extrajudiciar în domeniul auto, etc. Mă înscriu!

Responsible Consumption and Production (Consum și Producție Responsabile)

Plan învățământ EN | RO

Misiunea programului de studii de master Responsible Consumption and Production (Consum și producție responsabile) din domeniul Inginerie industrială este aceea de a conferi studenţilor competenţe cognitive şi comportamentale necesare pentru a deveni specialişti în domeniul sistemelor industriale într-un mediu economic din ce în ce mai complex și mai dinamic din perspectiva dezvoltării durabile și de a dezvolta capacitatea de cercetare științifică bazată pe concepte moderne, asistate de calculator, în contextul consumului și producției responsabile. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea, operarea și întreținerea sistemelor utilizate în diverse industrii, în întreprinderi și companii, în condițiile protecției mediului și utilizării energiei curate. Programul de studii se desfășoară în cadrul EURECA-PRO, o alianță universitară care își propune să fie lider în cercetare și inovare în domeniul CONSUMULUI ȘI PRODUCȚIEI RESPONSABILE și să devină un centru de învățământ global și interdisciplinar. Mă înscriu!

Facultatea de Stiinte
Facultatea de Științe

Managementul strategic al afacerilor

Plan învățământ seria: 2023, 20192018,

Fise discipline

Misiunea programului de masterat este aceea de a conferi masteranzilor competențele cognitive și comportamentale necesare pentru a deveni specialiști în rezolvarea situațiilor manageriale specifice unui mediu de afaceri tot mai complex și mai dinamic. Prin însușirea fundamentelor managementului strategic, formarea unui sistem de gândire critic si realist, dar mai ales prin dobândirea abilităților de a concepe si implementa strategii de succes în afaceri, programul își propune să formeze oameni de afaceri și lideri conștienți de responsabilitatea managerială a companiilor în care vor lucra și de importanța cercetării ca premisă a obținerii avantajului competitiv. Discipline din planul de învăţământ: Economia afacerilor; Contabilitate managerială; Globalizarea afacerilor internaţionale; Diagnosticare strategică; Etică în afaceri; Reproiectarea managerială a afacerilor; Previziunea şi planificarea strategică a afacerii; Jocuri strategice şi optimizarea deciziilor; Organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe; Sisteme informatice pentru managementul afacerilor; Managementul riscului în afaceri; Marketing strategic; Management financiar; Managementul schimbării; Strategii de afaceri; Managementul proiectelor; Managementul calităţii. Mă înscriu!

Management financiar-bancar

Plan învățământ seria: 2023, 202120192018,

Fise discipline

Misiunea programului este aceea de a realiza aprofundarea cunoștințelor financiar-bancare și bursiere necesare viitorilor specialiști care își vor desfășura activitatea în mod direct sau indirect pe piața financiar-bancară, domenii care se află într-un permanent proces de transformare și adaptare la mecanismele piețelor europene și internaționale. Prin programul de masterat se urmărește furnizarea de informații care sa faciliteze viitorilor specialiști exercitarea de funcții în instituțiile guvernamentale și ale administrațiilor locale, organisme financiare internaționale, societăți de consultanță financiară, instituții bancare și de credit, societăți financiare nebancare, unități de învățământ etc. Discipline din planul de învăţământ: Economie monetară; Finanţe corporative; Politici şi practici fiscale; Sisteme bancare comparate; Management financiar; Politici monetare şi tehnici bancare; Managementul activităţii de creditare; Contabilitate consolidată; Managementul proiectelor internaţionale de finanţare; Managementul portofoliului şi riscului de titluri financiare; Marketingul produselor bancare; Analiză financiară aprofundată; Optimizarea deciziilor financiar-bancare; Standarde de raportare financiară; Reglementare şi supraveghere bancară; Politici de preţ; Gestiunea riscului şi analiza performanţelor bancare. Mă înscriu!

Managementul resurselor umane

Plan învățământ seria: 2023, 20192018,

Fise discipline

Misiunea programului de masterat rezidă în formarea de specialiști de înaltă competență managerială și profesională, capabili să gestioneze, în condiții de eficiență, transformările de amploare pe care le suportă capitalul uman în condițiile afirmării tot mai pregnante a societății cunoașterii. Absolvenții acestui program de studiu devin specialiști în domeniul resurselor umane și de personal și își formează competențe legate de recrutarea, selecția și evaluarea performanțelor personalului, recompensarea, motivarea și dezvoltarea personalului precum și competențe necesare în analizele ocupaționale, de orientare profesională sau cele referitoare la managementul carierelor profesionale. Discipline din planul de învăţământ:: Ocuparea forţei de muncă; Sisteme informatice în managementul resurselor umane; Managementul comunicării; Ergonomie; Politici de recrutare şi selectare a resurselor umane; Motivarea şi recompensarea resurselor umane; Evaluarea performanţelor profesionale; Modelarea deciziilor în managementul resurselor umane; Managementul carierelor profesionale; Managementul schimbării; Comportament organizaţional; Etică în afaceri etc. Mă înscriu!

Contabilitate si audit

Plan învățământ seria: 2023, 202120192018,

Fise discipline

Programul de studiu este orientat spre domeniul contabilităţii şi auditului, în vederea asigurării competenţelor necesare pentru valorificarea la un nivel superior a informaţiilor generate de cele două domenii ale cunoaşterii. Misiunea programului constă în a furniza cunoștințele, abilitățile și competențele necesare formării profesioniștilor în domeniul contabilității și auditului, astfel încât aceștia să fie capabili să-și construiască o carieră de succes, indiferent de locul unde își desfășoară activitățile, în sectorul public ori privat sau să atingă un nivel de excelență în cercetarea din domeniu. Absolveții acestui masterat vor avea posibilitatea accesului direct, fără examen, la stagiul de expert contabil, precum și la stagiul de auditor financiar prin intermediul protocoalelor ce urrmează a fi încheiate cu organismele reglementate CECCAR și CAFR. Discipline din planul de învăţământ: Doctrina şi deontologia profesiei, Standarde internaţionale de raportare financiară (IAS/IFRS, Teorie contabilă și raportare financiară, Politici și practici fiscale, Expertiză contabilă şi consultanţă, Standarde internaţionale de contabilitate (IPSAS), Audit financiar şi guvernanţă corporativă, Contabilitate de gestiune aprofundată, Analiză financiară aprofundată, Audit şi control intern, Standarde internaţionale de audit (ISA), Sisteme integrate de contabilitate si gestiunea firmei, Diagnostic financiar şi evaluarea firmei, Sisteme informatice integrate la nivel de companie, Drept comercial şi fiscal, Metodologia cercetării ştiinţifice. Mă înscriu!

Politici de protecție socială

Plan învățământ seria: 2023, 202020192018,

Fise discipline

Programul de studii de masterat „Politici de protecţie socială” se adresează absolvenţilor licenţiaţi în Sociologie și Asistenţă socială, în scopul profundării pregătirii de specialitate a acestora prin formarea de competenţe cognitive aplicative şi atitudinale necesare specialiştilor din aceste domenii complexe și dinamice ce vizează politicile sociale şi protecţia socială în spaţiul european. Absolvenții vor stăpâni cadrul teoretic al politicilor sociale şi protecţiei sociale şi deprinderile necesare pentru abordarea concretă a socialului. Aceștia se vor forma ca specialiști ce vor putea aborda fenomene sociale de o mare diversitate precum: calitatea vieţii; protecţia socială a persoanelor defavorizate; ocuparea forţei de muncă şi şomajul; mobilitatea teritorială şi socială; problematica familiei în societatea contemporană etc. Discipline din planul de învăţământ:: Teoria politicilor sociale; Sisteme de protecţie socială; Statistică socială şi indicatori sociali; Psihosociologia schimbării sociale; Metode şi tehnici de cercetare calitativă a socialului; Politici sociale sectoriale în contextul dezvoltării regionale; Ocuparea forţei defavorizate; Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale; Modelarea şi simularea proceselor sociale de muncă şi şomajul;Integrare europeană şi globalizare; Protecţia socială a persoanelor; Implicaţiile schimbării asupra familiei; Dreptul securităţii sociale; Finanţarea protecţiei sociale. Mă înscriu!

Administraţie publică și dezvoltare comunitară

Plan învățământ seria: 2023, 20212018,

Fise discipline

Misiunea programului de master „Administraţie publică şi dezvoltare comunitară” este de a contribui la specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul dezvoltării regionale, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul concurenţial actual. Programul de master „Administraţie publică şi dezvoltare comunitară” are ca misiune asigurarea formării tinerilor absolvenţi în acest domeniu şi este generată de cerinţele impuse de aderarea României la Uniunea Europeană, care presupune şi implementarea unor politici de dezvoltare comunitară, cu scopul reducerii disparităţilor dintre diferitele regiuni ale tării, dar şi dintre România şi celelalte state membre. Programul de master „Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară” îşi propune crearea de specialişti de înaltă calitate, capabili să analizeze şi să gândească critic aspectele din domeniul dezvoltării regionale, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni privind gradul de dezvoltare. Mă înscriu!