Scroll Top

Colegiu nonuniversitar

Învățământ terțiar non universitar

Oferta Academica Studii Postliceale 2024

Metodologie admitere CITN 2024

Oferta Academica Studii Postliceale 2023

Flyer CITN 2023


 

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI Analist programator septembrie 2021

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI Transporturi septembrie 2021

Admitere CTIN lista candidatilor respinsi

Fișa înscriere Colegiu

Afis UPET – Programator

Metodologie privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la Colegiul pentru Învățământ Terțiar Nonuniversitar în anul școlar 2021-2022

Model Cerere optiune tema 2021

Model declaratie autenticitate pe proprie raspundere elev 2021

ANUNȚ

În atenția absolvenților CITN 2021

Conform Ordinului MEC nr. 5459 din 31 august 2020 se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2021:

  • înscrierea candidaţilor: 8-12 februarie 2021;
  • desfăşurarea probei practice: 15-16 februarie 2021;
  • desfăşurarea probei scrise: 17 februarie 2021;
  • afişarea rezultatelor la proba scrisă: 18 februarie 2021;
  • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 19 februarie 2021;
  • susţinerea proiectului: 22-23 februarie 2021;
  • afişarea rezultatelor finale: 24 februarie 2021.

În perioada 08 – 10.02.2021 candidații la examenul de certificare a calificării profesionale: Analist programator, Tehnician transporturi auto interne și internaționale trebuie să completeze cererea de înscriere atașată, să aducă două poze format ¾ pentru diplomă și să le depună la secretariatul CITN.

Cerere inscriere AP | Cerere inscriere TTAII

Orar TTAII clasa I-A sem 2 2020-2021 (cu vacanta 3.04-2.05.2021 si 17 sapt)

Orar TTAII clasa I-B sem 2 2020-2021 (cu vacanta 3.04-2.05.2021 si 17 sapt)

ORAR Sem I 2020-2021 AP An II

Orar TTAI sem.1 an 1 2020-2021 clasa 1

Orar TTAI sem.1 an 1 2020-2021 clasa 2

Orar TTAI sem.1 an 2 2020-2021 Clasa 1

Orar TTAI sem.1 an 2 2020-2021 Clasa 2

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI OCTOMBRIE 2020 – Transporturi

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI SEPTEMBRIE 2020 – Transporturi

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI SEPTEMBRIE 2020 – Analist

Colegiu Cerere inmatriculare Analist

Colegiu Cerere inmatriculare Transporturi

Colegiu Calendar si acte

Colegiu Fisa de inscriere

Colegiu Cifra de scolarizare si taxe

Metodologie concurs de admitere la Colegiul pentru Invatamant Tertiar Nonuniversitar, an scolar 2020-2021

Calendar admitere Colegiul Tertiar Nonuniversitar an scolar 2020-2021

ORAR Sem II 2019 2020 AP

Orar TTAII clasa 1 sem 2 2019-2020

Orar TTAII clasa 2 sem 2 2019-2020

ORAR Sem I 2019 2020 AP

ORAR Sem I 2019-2020 TTAII

REZULTATE ADMITERE CITN 2019 – Etapa 2

REZULTATE ADMITERE CITN 2019

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2019; (Etapa I)

Înmatriculări: 21-25 septembrie 2019; Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2019. (Etapa a II-a)

Criterii de admitere

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR (CITN-UPET) pe domeniile autorizate să funcționeze provizoriu, la specializările:

• Tehnician transporturi auto interne și internaționale;

• Analist programator.

OFERTA ACADEMICA

Flyer CITN

Admiterea candidaților se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obținute în studiile liceale absolvite sau echivalente conform legislației în vigoare.

Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului. Criteriul de departajare a candidaților ( în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere), fără a depăși capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare, se face după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.

Învățământ terțiar non universitar – Acte necesare înscrierii

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani (CITN- UPET) absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal se face pe baza următoarelor documente:

• fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților de secretariatul Colegiului, conform Anexei 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Nonuniversitar). În cadrul acestei fișe de înscriere candidatul va menționa sub semnătură proprie opțiunile sale cu privire la programele de studii pe care dorește să le urmeze și va furniza datele personale solicitate de formularul respectiv;

• foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul);

• diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

• certificatul de naștere, în copie certificată cu originalul;

• cartea de identitate și în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;

• adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;

• două fotografii tip buletin;

• dosar tip mapă. În situația în care candidații nu pot prezenta în fața comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea realiza conformitatea cu originalul de către membrii Comisiei de admitere, aceștia pot prezenta copii legalizate.