Scroll Top

Admitere Master

IULIE 2024

Studii de Master, cetățeni români – calendarul admiterii

1 – 19 iulie (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de master. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

20 iulieprobă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat (probă de tip interviu)

21 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

21– 23 iulie – depunerea contestaţiilor

23 iulie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

22 – 26 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
– plata taxei de înmatriculare (100 lei pentru ciclul de studii masterale) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
– restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

30 iulie – parcurgerea de către candidaţii din “Lista de aşteptare” a etapei “confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora

 

Criterii de admitere

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
– media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
– media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Studii de master – Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de master sunt necesare următoarele acte:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

diploma de licență, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul); în cazul absolvenților promoției 2024, aceștia pot prezenta adeverința de absolvire;

supliment la diplomă, în original sau în copie certificată cu originalul;

certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

cartea de identitate – copie xerox;

adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (100 de lei)  – copie xerox;

două fotografii tip buletin/carte de identitate;

diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate.