Scroll Top

Admitere Doctorat

Informații Admitere Studii de Doctorat: 0254-549.008

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

01 iulie 2024– 08 septembrie 2024 (8 septembrie – până la ora 23:59): Înscrierea online a candidaților – depunerea și verificarea dosarelor

9 septembrie 2024 (ora 15:00): Afișarea listelor cu candidații înscriși, care vor participa la probele de concurs

11-17 septembrie 2024: Susținerea examenului lingvistic, dacă este cazul, cât și a examenului de specialitate cu prezență fizică sau online – în situații excepționale, la cererea candidaților cu aprobarea Directorului CSUD. 

18 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor provizorii cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pe locurile în regim cu taxă, a celor în așteptare și a celor respinși, dacă este cazul

20 septembrie 2024 (până la ora 12:00): Depunerea contestațiilor cu privire la modul de desfășurare a concursului de admitere se depun la secretariatul CSDD, cu număr de înregistrare la Registratura Universității.

20 septembrie 2024 (până la ora 16:00): Soluționarea contestațiilor, de către comisia de contestații. Afișarea listelor finale cu candidații admiși.

23-25 septembrie 2024  (Orele 900-14:00): Confirmarea locului de către candidații admiși în cadrul programului de studii doctorale, prin depunerea diplomelor de bacalaureat, licență și de master, în original, pentru candidații admiși la buget și prin depunerea diplomelor în original sau în copie legalizată, pentru conformitatea cu originalul, cât și prin plata taxelor aferente, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă.  Semnarea contractului de studii universitare de doctorat

25 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pe locurile în regim cu taxă și a celor respinși, după confirmarea locurilor

26 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Confirmarea participării candidaților în așteptare în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente și/sau prin depunerea diplomelor în original, dacă este cazul.

27 septembrie 2024 (până la ora 15:00): Afișarea listelor finale

 

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat_2024-2025

Documente necesare:
a. curriculum vitae Europass;
b. lista de lucrări științifice publicate (dacă este cazul);
c. diploma de bacalaureat;
d. diploma de finalizare a studiilor de licență/diplomă de inginer (sau echivalenta acesteia), cu anexele aferente, după caz (foaie matricolă sau supliment la diplomă);
e. diplomele de studii de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă).
f. certificatul de naștere;
g. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul;
h. cartea de identitate/buletin;
i. adeverința medicala eliberata de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii in învățământul superior;
j. dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat;
k. acceptul de coordonare, semnat de către conducătorul de doctorat ales, în care este menționată și tema de doctorat pentru care se concurează, luat la cunoștință de către candidat (Anexa 2);
l. propunerea de cercetare doctorală, în format PDF, pe baza temei de doctorat aleasă, conform cerințelor de la Anexa 3.


 

Platforma de înscriere online poate fi accesată de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la un browser de navigare updatat (recomandat: Firefox, Chrome). Aplicația este disponibilă online la adresa https://admitere.upet.ro. Se accesează pagina www.upet.ro, secțiunea Admitere sau direct la adresa web: https://admitere.upet.ro și își creează un cont de acces în aplicație.

Plata taxei de înscriere se poate face:

– online cu card, la pasul 8, din platforma de admitere online, prin plată securizată prin intermediul mobilpay.ro.
– prin OP (ordin de plată către UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, cu specificarea domeniului pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului);
– la casieria universității, cu specificarea și domeniului pentru care optează candidatul.

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat cuprinde 2 probe:
a. un examen de competență lingvistică la una dintre limbile de circulație internațională, care se va susține înaintea interviului și va avea un caracter eliminatoriu. Examenul de competență lingvistică se va susține la ”Centrul Lingvistic Eurolanguage” al Universității, care eliberează un certificat de competență lingvistică, nivel minim B1.
b. un examen de specialitate, se va susţine doar de către candidaţii care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică și constă într-un interviu al comisiei de admitere cu candidatul, pe baza unei Propuneri de cercetare doctorală, elaborată pe baza temei de cercetare scoasă la concurs de către un conducător de doctorat

Criterii de admitere:

Media generală de admitere la studiile universitare de doctorat se compune din media ponderată formată din media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporție de 25% și nota obținută la interviu, în proporție de 75%.

Admiterea se va face pe domenii de doctorat și pe teme de cercetare, în ordinea descrescătoare mediei generale de admitere obținută de către candidați, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru admiterea unui candidat la studiile doctorale este 7 (șapte).

Contact Studii Doctorale:
email: scoala.doctorala@upet.ro

Nr.

Domeniul de studii universitare de doctorat

E-mailNumele și prenumele conducătorului de doctorat
1MINE, PETROL ŞI GAZEvictorarad@upet.roProf.univ.dr. ARAD Victor
2 andreiandras@upet.roProf.univ.dr. ANDRAȘ Andrei
3 nicolaedima@upet.roProf.univ.dr. DIMA Nicolae
4 ioangafdeac@upet.roProf.univ.dr. GÂF DEAC Ioan
5 mirgeorgescu@gmail.comProf.univ.dr. GEORGESCU Mircea
6 tudorgoldan@upet.roProf.univ.dr. GOLDAN Tudor
7 marialazar@upet.roProf.univ.dr. LAZĂR Maria
8 ilieonica@upet.roProf.univ.dr. ONICA Ilie
9 florindpopescu@upet.roProf.univ.dr. POPESCU Florin Dumitru
10 sorinradu@upet.roProf.univ.dr. RADU Sorin Mihai
11 mihaelatoderas@upet.roProf.univ.dr. TODERAȘ Mihaela
12 ioelveres@upet.roProf.univ.dr. VEREȘ Ioel-Samuel
13INGINERIA SISTEMELORmonicaleba@upet.roProf.univ.dr. LEBA Monica
14 marius.cioca@ulbsibiu.roProf.univ.dr. CIOCA Marius
15INGINERIE INDUSTRIALĂiliasnic@yahoo.comProf.univ.dr. ILIAŞ Nicolae
16 roland.moraru@yahoo.comProf.univ.dr. MORARU Roland
17 danpetrilean@upet.roProf.univ.dr. PETRILEAN Dan Codruț
18 dragos.vasilescu@insemex.roCercet. științ. gr. I dr. VASILESCU  Gabriel Dragoș
19INGINERIE ȘI MANAGEMENTeduardedelhauser@upet.roProf.univ.dr. EDELHAUSER Eduard
20 andreeaionica@upet.roProf.univ.dr. IONICĂ Andreea
21 cpopescu@upg-ploiesti.roProf.univ.dr. POPESCU Cătălin Nicolae