Scroll Top

Informații români de pretutindeni

IULIE 2024

Studii de licență, români de pretutindeni – calendarul admiterii

1 – 19 iulie (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de licență. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

21 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

21 – 23 iulie – depunerea contestaţiilor

23 iulie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

22 – 26 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

30 iulie – parcurgerea de către candidaţii din “Lista de aşteptare” a etapei “confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora

 

Criterii de admitere, români de pretutindeni

Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de Universitatea din Petroșani, astfel pentru stabilirea mediei de admitere se va lua în calcul media obținută la examenul de Bacalaureat. În caz de medii egale, criteriul de departajare îl va constitui media din anii de liceu.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu. Pentru candidații admiși pe locurile Românilor de pretutindeni (Rep. Moldova), confirmarea locurilor se va face la Chișinău, cu sprijinul Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, împuterniciți de Universitatea din Petroșani. Fiecare candidat va fi contactat direct de către reprezentanți. Pentru confirmarea locului ocupat prin concurs candidații admiși trebuie să prezinte actele de studii (Diploma Bacalaureat + Foaie matricolă) în original, copii după Certificatul de naștere, pașaport, carte de identitate. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4.

FORMULAR DECLARATIE-CETATENIE.docx

Studii de licență – Acte necesare înscrierii

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

a) Copia certificatului de naștere;

b) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c) Copia certificatului de căsătorie, după caz;

d) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;

e) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;

f) Certificat medical prin care se atestă faptul că, candidatul este apt să urmeze studii în învățământul superior

Studii de Master, români de pretutindeni – calendarul admiterii

1 – 19 iulie (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de master. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

20 iulieprobă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat (probă de tip interviu)

21 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

21 iulie – depunerea contestaţiilor

23 iulie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

22 – 26 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

30 iulie – parcurgerea de către candidaţii din “Lista de aşteptare” a etapei “confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora

 

Criterii de admitere, români de pretutindeni

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
– media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
– media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

 
 

Studii de master – Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de master sunt necesare următoarele acte:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

diploma de licență, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul); în cazul absolvenților promoției 2024, aceștia pot prezenta adeverința de absolvire;

supliment la diplomă, în original sau în copie certificată cu originalul;

certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

cartea de identitate – copie xerox;

Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

două fotografii tip buletin/carte de identitate;

diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024 sau sesiunea august-septembrie 2024, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4;