Universitatea din Petroșani

Programarea și locul susținerii probelor de evaluare a cunoștințelor teoretice în cadrul concursului de admitere la studiile universitare de master


Concursul de admitere, cetățeni români

Informații pentru românii de pretutindeni, Rep. Moldova, aici.

Întrebări generale legate de admitere:

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: - 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; - 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării (500 lei).
Categorii de candidați scutiți de taxa de înscriere (cu vârsta sub 26 ani): orfanii de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani; cei proveniți de la casele de copii; copii ai eroilor martiri ai Revoluției din 1989; cei ai căror părinți, susținători legali, soți sau ei înșiși realizează, pe membru de familie, un venit lunar cumulat sub valoarea de 500 lei; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); cei ai căror părinți (părinte) au fost angajați ai Universității din Petroșani, în prezent fiind pensionari sau decedați. Scutirea pentru plata taxei se face numai pentru dosarul care conține actele de studii în original
Taxa de înscriere (70 lei) se plăteşte online, în platforma de admitere online (admitere.upet.ro, pasul 8), la casieria Universităţii din Petroşani şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, a se specifica: facultatea pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului.
Fiecare candidat care după afişarea listelor este declarat admis trebuie să depună actele de studii în original la dosarul depus şi să plătescă taxa de înmatriculare de 30 de lei şi să depună o copie după chitanţă la dosar.
Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe cerea de înscriere.
 • cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 • foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 • două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 • copie după B.I. / C.I.;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • dosar plic.
Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie, în luna în curs şi trebuie să conţină specificarea „ sănătos clinic, apt pentru înscrierea la facultate”
Da, dacă doriţi să optaţi pentru specializări de la mai multe facultăţi trebuie să depuneţi câte un dosar complet, cu toate documentele la fiecare facultate, la comisiile de admitere.
În funcţie de rezultatele obţinute puteţi primi burse de performanţă, de merit, sociale, ocazionale, după începerea anului universitar.
Universitatea din Petroşani dispune de 5 cămine studenţeşti, un restaurant studenţesc, bază sportivă bine dotată (Campusul Universității). Cererile de cazare se pot depune o dată cu confirmarea locului.
Dosarul de înscriere se depune de regulă personal, dar prin excepţie poate fi depus de către o persoană împuternicită în acest sens.
Contractul de studii se semnează o dată cu confirmarea locului şi plata taxei de înmatriculare şi este valabil pentru anul în curs.
La studiile universitare de licență, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media generală a examenului de bacalaureat şi apoi după media la disciplina din cadrul examenului de bacalaureat care a fost luată în calcul
Candidaţii care doresc să îşi retragă dosarul pot face acest lucru numai după afişarea rezultatelor, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, numai pe baza unui act de identitate şi obligatoriu prin prezentarea legitimaţiei de concurs.
Candidaţii aflaţi pe lista „În aşteptare” au optat doar pentru opţiunea „ fără taxă”, iar media acestora este sub numărul de locuri alocate, aceştia trebuie să aştepte până la finalul perioadei de confirmări, cea de-a doua etapă de afişare a rezulatelor, când în limita locurilor neconfirmate se va face o nouă clasificare, iar aceştia trebuie să verifice dacă au fost admişi.

Studii de licență, cetățeni români - calendarul admiterii

5 – 21 septembrie, (până la ora 15) - înscrierea candidaţilor la studiile de licență. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății dorite, unde se pot înscrie online, beneficiind de suport tehnic, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a normelor impuse în starea de alertă, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, COVID-19 luni - vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

23 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

23– 25 septembrie - depunerea contestaţiilor

26 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

23 – 27 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

27 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

28 septembrie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" și afişarea rezultatelor acestora

Criterii de admitere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire,
(2) La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematica. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă - proba E)d)
(3) Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de prioritate.
(4) Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematică ([proba E)c)i)], în această ordine de prioritate.

Studii de licență - Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de licență sunt necesare următoarele acte:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

- foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

- certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

- certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

- cartea de identitate – copie xerox;

- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

- adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

- două fotografii tip buletin/carte de identitate;

- diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 sau sesiunea august-septembrie 2022, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studii de Master, cetățeni români - calendarul admiterii

5 – 16 septembrie (până la ora 15) - înscrierea candidaţilor la studiile de master. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

17 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat.

23 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

23 – 25 septembrie - depunerea contestaţiilor

26 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

23 – 27 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (60 lei pentru ciclul de studii masterale) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

27 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

28 septembrie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" și afişarea rezultatelor acestora

Criterii de admitere

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Tematica Facultatea de I.M.E.

Tematica admitere master Facultatea IME 2022

Studii de master - Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de master sunt necesare următoarele acte:

-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

-foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-diploma de licență, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul); în cazul absolvenților promoției 2022, aceștia pot prezenta adeverința de absolvire;

-supliment la diplomă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

-certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

-cartea de identitate – copie xerox;

-adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

-adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

-chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

-două fotografii tip buletin/carte de identitate;

-diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 sau sesiunea august-septembrie 2022, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studii doctorale

- 1.07 - 15.09.2022, înscrierile au loc pe platforma online a Universității.
- 16.09 – 23.09.2022 desfăşurarea concursului de admitere.
- 26.09-30.09.2022 confirmarea locurilor şi semnarea contractelor de studii.Lista candidati INSCRISI DOCTORAT 2022-2023

METODOLOGIE privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in anul universitar 2022/2023

Documente necesare:
a. curriculum vitae Europass;
b. lista de lucrări științifice publicate (dacă este cazul);
c. diploma de bacalaureat;
d. diploma de finalizare a studiilor de licență/diplomă de inginer (sau echivalenta acesteia), cu anexele aferente, după caz (foaie matricolă sau supliment la diplomă);
e. diplomele de studii de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă), pentru absolvenţii studiilor de licenţă Bologna;
f. certificatul de naștere;
g. certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul;
h. copie xerox după cartea de identitate/buletin;
i. adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie, potrivit careia candidatul este apt a urma studii in invatamantul superior;
j. chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Platforma de înscriere online poate fi accesată de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la un browser de navigare updatat (recomandat: Firefox, Chrome). Aplicația este disponibilă online la adresa https://admitere.upet.ro. Se accesează pagina www.upet.ro, secțiunea Admitere sau direct la adresa web: https://admitere.upet.ro și își creează un cont de acces în aplicație.

Plata taxei de înscriere se poate face:
- online cu card, la pasul 8, din platforma de admitere online, prin plată securizată prin intermediul mobilpay.ro.
- prin OP (ordin de plată către UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, cu specificarea domeniului pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului);
- la casieria universității, cu specificarea și domeniului pentru care optează candidatul.

Concursul de admitere constă în:
- examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se va sustine înaintea interviului și va avea un caracter eliminatoriu Examenul de competenţă lingvistică se susţine la CENTRUL LINGVISTIC „EUROLANGUAGE” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B1. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, pe care îl vor prezenta pentru echivalare.
- o probă orală ( interviu) de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat şi propunerea unei teme a tezei de doctorat.

Proba de verificare a cunoştinţelor se va susţine doar de către candidaţii care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică şi constă într-o discuţie tip interviu/colocviu pe baza unei tematici specifice domeniului de studii.

Criterii de admitere:

Media generalä de admitere la studiile universitare de doctorat se compune din media ponderatä formatä din media obtinutä de candidatul respectiv la examenul de licentä în proportie de 25% și nota obținută la interviu, în proportie de 75%.

Admiterea se va face pe domenii de doctorat, în ordinea descrescatoare mediei generale de admitere obţinută de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru admiterea unui candidat la studiile doctorale este 8 (opt).


Contact:
tel. 0254.549.008
email: scoala.doctorala@upet.ro

Nr.

Domeniul de studii universitare de doctorat

Numele și prenumele conducătorului de doctorat

1 MINE, PETROL ŞI GAZE Prof.univ.dr. ARAD Victor


Prof.univ.dr. DIMA Nicolae


Prof.univ.dr. GÂF DEAC Ioan


Prof.univ.dr. GEORGESCU Mircea


Prof.univ.dr. GOLDAN Tudor


Prof.univ.dr. LAZĂR Maria


Prof.univ.dr. ONICA Ilie


Prof.univ.dr. POPESCU Florin Dumitru


Prof.univ.dr. RADU Sorin Mihai


Prof.univ.dr. TODERAȘ Mihaela


Prof.univ.dr. VEREȘ Ioel-Samuel
2 INGINERIA SISTEMELOR Prof.univ.dr. LEBA Monica


Prof.univ.dr. CIOCA Marius
3 INGINERIE INDUSTRIALĂ Prof.univ.dr. ILIAŞ Nicolae


Prof.univ.dr. MORARU Roland


Prof.univ.dr. PETRILEAN Dan Codruț


Cercet. științ. gr. I dr. VASILESCU  Gabriel Dragoș
4 INGINERIE ȘI MANAGEMENT Prof.univ.dr. EDELHAUSER Eduard


Prof.univ.dr. IONICĂ Andreea


Prof.univ.dr. POPESCU Cătălin Nicolae

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Programul de formare psihopedagogică asigură dobândirea competenţelor pentru profesia didactică și dreptul de a profesa în sistemul de educaţie preuniversitar.


CANDIDAȚII SE POT ÎNSCRIE

11.07.2022-28.07.2022 / 5.09.2022-26.09.2022 la secretariatul Facultății de Științe, Program de Formare Psihopedagogică între orele 9,00 – 15,00; Candidații care se înscriu la studiile de licență/master în platforma de admitere on line se pot înscrie concomitent și la programul de formare psihopegagogică prin selectarea câmpului destinat acestui program.

Contact:
Secretariat: tel. 0254267543 / email: pfpp@upet.ro


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

NIVELUL I cu durata de 3 ani (INIȚIAL)
Pe parcursul studiilor universitare de licență, pe locuri bugetate și locuri cu taxă

NIVELUL II cu durata de 2 ani (DE APROFUNDARE)
Pe parcursul studiilor de master, pe locuri bugetate și locuri cu taxă


NIVELUL I (INIȚIAL)
În regim postuniversitar, cu durata de 1 an, cu taxă

NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
În regim postuniversitar, cu durata de 1 an, cu taxă


CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, cât și în calitate de absolvenţi.
 • Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.
 • În cazul absolvenţilor, înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.
 • Înscrierea în regim postuniversitar ia programe de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă și a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Planul de învăţământ după care se desfășoară Programul de formare psihopedagogică este cel aprobat prin O.M.E.N. 3850/02.05.2017, cu completările și modificările ulterioare. La încheierea parcurgerii programului de formare psihopedagogică absolvenţii dobândesc Certificatul de absolvire în profesia didactică pentru învăţământul preuniversitar în specializarea (monospecializare sau dublă specializare) diplomei de licenţă.

 • Studenţii și masteranzii care ocupă un loc bugetat și care urmează cursurile Programului de Formare Psihopedagogică, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master nu plătesc taxă de școlarizare;
 • Studenţii și masteranzii care ocupă un loc cu taxă și urmează cursurile Programului de Formare Psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master vor plăti o taxă de școlarizare de 500 lei/an;
 • Cursanții care urmează cursurile în regim postuniversitar vor plăti o taxa de școlarizare de 1200 lei/an.

CONȚINUT DOSAR FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - NIVEL I

 • fișa de înscriere;
 • certificatul de naștere, original și copie pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie pentru conformitate;
 • cartea de identitate, original și copie pentru conformitate;
 • adeverinţă de student, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student (în cazul absolvenţilor care urmează programul în regim postuniversitar, diploma de licență;
 • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;
 • certificatul medical – apt pentru studii;
 • un dosar plic.

CONȚINUT DOSAR FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - NIVEL II

 • fișa de înscriere;
 • certificatul de naștere original și copie pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie original și copie pentru conformitate;
 • cartea de identitate original și copie pentru conformitate;
 • certificat de absolvire a Nivelului I de formare psihopedagogică, original și copie pentru conformitate;
 • diploma de licență original și copie pentru conformitate;
 • foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă original și copie pentru conformitate;
 • adeverinţă de student-masterand, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de masterand
 • diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă pentru cursanții
 • care urmează programul în regim postuniversitar, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master original și copie pentru conformitate;
 • certificatul medical –apt pentru studii;
 • un dosar plic.
Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.