Scroll Top

Admitere Licență

IULIE 2024

Studii de licență, cetățeni români – calendarul admiterii

1 – 19 iulie, (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de licență. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății dorite, unde se pot înscrie online, beneficiind de suport tehnic, luni – vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.

21 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I)

21 – 23 iulie – depunerea contestaţiilor

23 iulie – analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

22 – 26 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
– plata taxei de înmatriculare (50 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
– restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

30 iulie – parcurgerea de către candidaţii din “Lista de aşteptare” a etapei “confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora

 

Criterii de admitere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
– media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
– nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire,
(2) La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematica. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă – proba E)d)
(3) Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de prioritate.
(4) Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematică ([proba E)c)i)], în această ordine de prioritate.

Studii de licență – Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de licență sunt necesare următoarele acte:

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

– foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

– certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

– certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

– cartea de identitate – copie xerox;

– adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

– adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

– chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (100 de lei)  – copie xerox;

– două fotografii tip buletin/carte de identitate;

– diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024 sau sesiunea august-septembrie 2024, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.