Scroll Top

Cercetare

Organizare

Cercetarea științifică este unul din motoarele dezvoltării economice și sociale, constituind o parte importantă din cultura unei țări, perspectivă care justifică atenția deosebită și importanța prioritară de care se bucură acest domeniu în abordările academice, iar Universitatea din Petroșani (UPET) dispune de un real potențial de cercetare.

În activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), Universitatea din Petroșani promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare centrat pe progres tehnologic și inovare, competitiv la nivel național și internațional, care să consolideze această instituție într-un pol de excelență axat pe generarea cunoașterii și a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creșterii performanței științifice, a vizibilității și a calității serviciilor către mediul economic și social.

Astfel, în acord cu art. 189 din Legea Educației Naționale, Universitatea din Petroșani și-a asumat ca misiune și cercetarea științifică, având obligația să creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităților  de cercetare și a proiectelor de cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituției. Aceste  structuri trebuie să servească și să răspundă optimal cerințelor personalului implicat în cercetare.

Prorectoratul pentru Cercetare Științifică și Relații Internaționale are în responsabilitatea sa toate aspectele care privesc activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate.
Pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor din domeniul CDI şi îndeplinirea obiectivelor asumate prin Planul strategic al UPET 2020-2024, în subordinea Prorectorului pentru Cercetare Științifică funcţionează următoarele structuri:

 • Consiliul Cercetării Științifice 
 • Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI)
 • Biblioteca UPET


Consiliul Cercetării Științifice
 

Consiliul Cercetării Științifice al Universității din Petroșani este un organism de lucru aflat în subordinea Senatului, fiind coordonat de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică.

Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI)

Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării reprezintă interfața dintre activitatea de cercetare-dezvoltare și mediul socio-economic, contribuind la valorificarea rezultatelor cercetării universitare, la dezvoltarea economică în general și la obținerea de resurse financiare pentru Universitate.

Biblioteca Universității din Petroșani oferă tuturor acces la informații, idei, lectură, încurajează și susține libertatea de a cunoaște, asigură și dezvoltă servicii necesare, orientate spre satisfacerea nevoilor cititorilor. Biblioteca este subordonată Universității și sprijină activitățile didactice și de cercetare ce se desfășoară în cadrul acesteia. Cerința de bază a Bibliotecii UPET este aceea de a servi publicul cititor, toate activitățile bibliotecii se subsumează acestui scop fundamental. Biblioteca UPET Pune la dispoziția cercetătorilor carte științifică, monografii, reviste și baze de date pentru documentare. Biblioteca oferã urmãtoarele servicii:

 • eliberare permise;
 • împrumut de publicaţii;
 • asistenţã la utilizarea instrumentelor bibliografice şi identificarea publicaţiilor în cataloage;
 • servicii de informare şi documentare: cataloage, liste de noutãţi, bibliografii la cerere din sistem propriu sau din alte sisteme;
 • acces la Internet;
 • împrumut interbibliotecar pentru publicaţii aflate în alte biblioteci din ţarã.

LISTA CENTRELOR DE CERCETARE

 1. Ingineria rocilor, substanţelor minerale utile şi a materialelor de construcţii (IRSMUMC)
 2. Evaluarea riscurilor în industrie (CCERI)
 3. Inginerie Miniera, Mediu și Geologie (CCIMMG)
 4. Inginerie mecanica pentru industria extractivă (IMIE)
 5. Cercetări economice şi sociale pentru dezvoltare regională (CCESDR)
 6. Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Matematică, Informatică, Fizică (CCIMIF)
 7. Metode, tehnici și software pentru monitorizarea și controlul proceselor miniere (MCPM)
 8. Studii Strategice de Securitate Energetică
 9. Excelență în cercetarea fundamentală și aplicativă în cadrul Universității din Petroșani

Editura Universitas aparţine Universităţii din Petroşani şi a fost înfiinţată în baza Hotărârii Biroului Senatului din data de 24.07.1998 și Deciziei Rectorului Universității din Petroşani nr. 127 din 10 august 1998. Editura s-a constituit în baza necesităţii de a sprijini activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale Universităţii din Petroşani.
Editura este o fundaţie non-profit, neavând personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al Universităţii din Petroşani.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri; ordine ale Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniu.