Colegiul Non-universitar

Învățământ terțiar non universitar

ORAR Sem I 2019 2020 AP

ORAR Sem I 2019-2020 TTAII

REZULTATE ADMITERE CITN 2019 - Etapa 2

REZULTATE ADMITERE CITN 2019

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2019; (Etapa I)

Înmatriculări: 21-25 septembrie 2019; Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2019. (Etapa a II-a)

Criterii de admitere

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR (CITN-UPET) pe domeniile autorizate să funcționeze provizoriu, la specializările:

Tehnician transporturi auto interne și internaționale;

Analist programator.

OFERTA ACADEMICA

Flyer CITN

Admiterea candidaților se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obținute în studiile liceale absolvite sau echivalente conform legislației în vigoare.

Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului. Criteriul de departajare a candidaților ( în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere), fără a depăși capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare, se face după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.

Învățământ terțiar non universitar – Acte necesare înscrierii

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani (CITN- UPET) absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal se face pe baza următoarelor documente:

• fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților de secretariatul Colegiului, conform Anexei 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Nonuniversitar). În cadrul acestei fișe de înscriere candidatul va menționa sub semnătură proprie opțiunile sale cu privire la programele de studii pe care dorește să le urmeze și va furniza datele personale solicitate de formularul respectiv;

• foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul);

• diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

• certificatul de naștere, în copie certificată cu originalul;

• cartea de identitate și în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;

• adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;

• două fotografii tip buletin;

• dosar tip mapă. În situația în care candidații nu pot prezenta în fața comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea realiza conformitatea cu originalul de către membrii Comisiei de admitere, aceștia pot prezenta copii legalizate.