Consiliul Cercetării Științifice

 

Consiliul Cercetării Științifice al Universității din Petroșani este un organism de lucru aflat în subordinea Senatului, fiind coordonat de prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică.


Componența Consiliului Cercetării Științifice – acesta este format din 9 membri. Președintele CCȘ este prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică. Din CCȘ pot face parte directorul Școlii Doctorale, directorul Departamentului de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI), prodecanii responsabili cu activitatea științifică din cadrul facultăților, un reprezentant al comisiei de specialitate privind cercetarea științifică din Senat, cadre didactice și studenți cu performanțe științifice deosebite, directori ai Centrelor de cercetare și alte cadre didactice cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare, propuși de Consiliile facultăților și de structurile de cercetare din universitate.

 

Componența Consiliului Cercetării Științifice

Nr. crt.

Nume si prenume

Funcția/Structura (departamentul)

Calitatea

1

Prof. univ. habil. dr. ing. Lazăr Maria

Prorector Cercetare

Președinte

2

Prof. univ. habil. dr. ing. Moraru Roland

Director CSUD

Vicepreședinte

3

Conf. univ. dr. ec. Dobre-Baron Oana

Director Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI)

Membru

4

Conf. univ. dr. ing. Dunca Emilia

Senat

Membru

5

Conf. univ. dr. ing. Păsculescu Dragoș

Prodecan Cercetare Științifică Facultatea de IME

Membru

6

Conf. univ. dr. ing. Danciu Ciprian

Prodecan Cercetare Științifică Facultatea de Mine

Membru

7

Lector univ. dr. Prodanciuc Robert

Prodecan Cercetare Științifică Facultatea de Științe

Membru

8

Șef lucr. dr. ing. Popescu-Stelea Mihai

Director Centrul de Relații Internaționale

Membru

9

Curt (Podaru) Arabela

Student-doctorand

Membru

 

Atribuțiile Consiliul Cercetării Științifice (CCȘ) sunt următoarele:
a. Coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică din Universitate în acord cu Planul strategic al universității și Strategia de Cercetare Științifică, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică;
b. Elaborează Strategia de Cercetare Științifică a Universității, în colaborare cu Consiliile facultăților și ale structurilor de cercetare din Universitate;
c. Analizează și supune spre aprobarea Senatului Universității regulamentele (statutele) de organizare și funcționare a structurilor de cercetare din Universitate și alte regulamente specifice activității de cercetare.
d. Analizează și avizează programele de cercetare științifică anuale și de perspectivă elaborate de structurile Universității din Petroșani;
e. Stimulează și sprijină activitatea de cercetare a departamentelor, cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor și studenților din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate;
f. Analizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al activității de cercetare științifică și modul de executare al acestuia, pe baza bilanțurilor contabile;
g. Sprijină organizarea în Universitate a manifestărilor științifice cu participare națională și internațională;
h. Coordonează acțiunile legate de atribuirea premiilor pentru cercetarea științifică acordate cadrelor didactice și cercetătorilor din universitate, precum și acțiunile legate de atribuirea burselor de performanță pentru studenți.
i. Analizează anual activitatea Departamentului de Management al Cercetării - Dezvoltării - Inovării (DMCDI) și face recomandări pentru creșterea performanței acestuia;
j. Propune norme și criterii de evaluare a activității științifice a cadrelor didactice și de cercetare și de evaluare a unităților de cercetare;
k. Avizează înființarea unor noi unități de cercetare în cadrul UP și rapoartele anuale de evaluare a acestora;
l. Evaluează nivelul științific al publicațiilor periodice ale Universității și propune măsuri pentru ridicarea standardelor de calitate, a acreditării și reacreditării acestora;
m. Avizează documentele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate Consiliului de Administrație sau Senatului UP;
n. Analizează bugetul de venituri și cheltuieli al activităților de cercetare din Universitate pe baza bilanțului contabil;
o. Analizează raportul anual al activității de cercetare științifică din UP și face recomandări pentru creșterea performanței acesteia.

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.