Universitatea din Petroșani

ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Studii de licență, români de pretutindeni - calendarul admiterii

2 - 18 septembrie ora 15 - înscrierea candidaţilor.

20 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

20-21 septembrie - depunerea contestaţiilor

21 septembrie- analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor

21-25 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) - restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

26 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

26-27 septembrie - etapa "confirmarea locului ocupat prin concurs" a candidaţilor din "Lista de aşteptare" și afișarea rezultatelor finale.

Criterii de admitere, români de pretutindeni

Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de Universitatea din Petroșani, astfel pentru stabilirea mediei de admitere se va lua în calcul media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 60% și media la proba de profil ( a treia probă scrisă), în proporție de 40%;

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la Universitatea din Petroșani la adresa de email admitere@upet.ro, formularul din Anexa nr. 4;

Studii de licență - Acte necesare înscrierii

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

a) Copia certificatului de naștere;

b) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

c) Copia certificatului de căsătorie, după caz;

d) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;

e) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;

f) Certificat medical prin care se atestă faptul că, candidatul este apt să urmeze studii în învățământul superior

Studii de Master, români de pretutindeni - calendarul admiterii

2 - 18 septembrie ora 15 - înscrierea candidaţilor.

19 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat. Candidații care din motive temeinice nu pot fi prezenți la sediul Universității în ziua susținerii probei orale, pot depune o solicitare de susținere a interviului de la distanță.

20 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

20-21 septembrie - depunerea contestaţiilor

21 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

21-25 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) - restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

26 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

26-27 septembrie - etapa "confirmarea locului ocupat prin concurs" a candidaţilor din "Lista de aşteptare" și afișarea rezultatelor finale.

Criterii de admitere, români de pretutindeni

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Tematica Facultatea de Mine

Tematica Facultatea de I.M.E.

Studii de master - Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de master sunt necesare următoarele acte:

-cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;

-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

-foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-diploma de licență, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul); în cazul absolvenților promoției 2018, aceștia pot prezenta adeverința de absolvire;

-supliment la diplomă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

-certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

-cartea de identitate – copie xerox;

-Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

-adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

-adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

-chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

-două fotografii tip buletin/carte de identitate;

-diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau sesiunea august-septembrie 2018, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4;