Scroll Top

Admitere – Informații generale

LICENȚĂ | MASTER | DOCTORAT
REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

Pentru confirmarea locului, candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să se prezinte la comisia de admitere cu actele de studii în original pentru semnarea contractului de studiu în original. Confirmarea locului se va face prin contul de candidat.

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să se prezinte pentru semnarea contractului de studii și completarea dosarului depus pe platforma online.

Program Centre de Admitere Universitate: luni 25 septembrie – miercuri 27 septembrie, orele 9-15
Program Centru de Admitere Deva:  luni 25 septembrie – miercuri 27 septembrie, orele 17-19

Rezultatele Admiterii sunt disponibile în platforma de admitere (pentru cetățeni români). Verificarea rezultatelor se poate face și direct din contul de admitere de pe platforma de înscrieri online -> Dosarele mele

Informații admitere:

începând cu data de 4 septembrie 2023, ora 9:00

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică: 0254-549011

Facultatea de Mine: 0254-267544

Facultatea de Stiinte (din 4 septembrie 2023): 0254-267542

Înscrieri Extensia Deva (din 4 septembrie 2023) – liceul Grigore Moisil, ora 17-19, luni-vineri; sâmbăta 9-12 – telefon contact: 0731306842

Studii de doctorat0254-549.008

Program de formare psihopedagogică
Secretariat: tel. 0254267543

Image hover effect image

Admitere LICENȚĂ

24 Programe de studii
de Licență

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere MASTER

21 Programe de studii
MASTER

3 facultăți

Image hover effect image

Admitere Doctorat

4 Domenii de Studii Doctorale

Întrebări generale legate de admitere:

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: – 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; – 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării (500 lei).

Categorii de candidați scutiți de taxa de înscriere (cu vârsta sub 26 ani): orfanii de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani; cei proveniți de la casele de copii; copii ai eroilor martiri ai Revoluției din 1989; cei ai căror părinți, susținători legali, soți sau ei înșiși realizează, pe membru de familie, un venit lunar cumulat sub valoarea de 500 lei; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); cei ai căror părinți (părinte) au fost angajați ai Universității din Petroșani, în prezent fiind pensionari sau decedați. Scutirea pentru plata taxei se face numai pentru dosarul care conține actele de studii în original

Taxa de înscriere (70 lei) se plăteşte online, în platforma de admitere online (admitere.upet.ro, pasul 8), la casieria Universităţii din Petroşani şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, a se specifica: facultatea pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului.

Fiecare candidat care după afişarea listelor este declarat admis trebuie să depună actele de studii în original la dosarul depus şi să plătescă taxa de înmatriculare de 30 de lei şi să depună o copie după chitanţă la dosar.

Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe cerea de înscriere.

 • cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 • foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 • două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 • copie după B.I. / C.I.;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • dosar plic.

Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie, în luna în curs şi trebuie să conţină specificarea „ sănătos clinic, apt pentru înscrierea la facultate”

Da, dacă doriţi să optaţi pentru specializări de la mai multe facultăţi trebuie să depuneţi câte un dosar complet, cu toate documentele la fiecare facultate, la comisiile de admitere.

În funcţie de rezultatele obţinute puteţi primi burse de performanţă, de merit, sociale, ocazionale, după începerea anului universitar.

Universitatea din Petroşani dispune de 5 cămine studenţeşti, un restaurant studenţesc, bază sportivă bine dotată (Campusul Universității). Cererile de cazare se pot depune o dată cu confirmarea locului.

Dosarul de înscriere se depune de regulă personal, dar prin excepţie poate fi depus de către o persoană împuternicită în acest sens.

Contractul de studii se semnează o dată cu confirmarea locului şi plata taxei de înmatriculare şi este valabil pentru anul în curs.

La studiile universitare de licență, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media generală a examenului de bacalaureat şi apoi după media la disciplina din cadrul examenului de bacalaureat care a fost luată în calcul

Candidaţii care doresc să îşi retragă dosarul pot face acest lucru numai după afişarea rezultatelor, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, numai pe baza unui act de identitate şi obligatoriu prin prezentarea legitimaţiei de concurs.

Candidaţii aflaţi pe lista „În aşteptare” au optat doar pentru opţiunea „ fără taxă”, iar media acestora este sub numărul de locuri alocate, aceştia trebuie să aştepte până la finalul perioadei de confirmări, cea de-a doua etapă de afişare a rezulatelor, când în limita locurilor neconfirmate se va face o nouă clasificare, iar aceştia trebuie să verifice dacă au fost admişi.

REZULTATE ADMITERE IULIE 2023

Pentru confirmarea locului, candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să se prezinte la comisia de admitere cu actele de studii în original pentru semnarea contractului de studiu în original. Confirmarea locului se va face prin contul de candidat. 

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să se prezinte pentru semnarea contractului de studii și completarea dosarului depus pe platforma online

Program Centre de Admitere Universitate: luni 24 iulie – miercuri 26 iulie, orele 9-15
Program Centru de Admitere Deva: luni 24 iulie – miercuri 26 iulie, orele 9-19

Rezultatele Admiterii sunt disponibile în platforma de admitere (pentru cetățeni români). Verificarea rezultatelor se poate face și direct din contul de admitere de pe platforma de înscrieri online -> Dosarele mele