POCU/379/6/21/COD 125144 ” EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”

Anunţuri

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea din București, lansează proiectul POCU/379/6/21/COD 125144 EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 24 de luni, având o valoare totală de 7,882,623.52 lei. 
Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academic și antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76), în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar, prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competențelor didactice centrate pe demersuri academic și antreprenoriale suplimentare cu un conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile

2. OS2 Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componență aplicativă adresate studenților din anii terminali ai programelor de licență, cu scopul diminuării ratei de abandon universitar și creșterii angajabilității absolvenților

3. OS3. Elaborarea, diversificarea și operationalizarea unor oferte educaționale de inovare socială în învățământul terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățămănt superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI în vederea creșterii angajabilității absolvenților și adaptabilității la cerințele pieței forței de muncă

Grupul țintă este constituit din:

- Personal didactic din învățământul terțiar universitar: 76

- 450 studenți din anii terminali de licență (300 universitatea solicitantă, 150 universitatea parteneră), dintre care 305 de studenți proveniți din mediul rural, a celor netradiționali și a celor aparținând minorității romă

- 50 cadre didactice participă la focus-grupuri, derulare cursuri

- 200 elevi sprijiniți să participe la vizite la nivelul celor două universități