Recunoașterea automată de către Universitatea din Petroșani a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

Recunoașterea automată de către Universitatea din Petroșani a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ acreditate din străinătate

Prin această procedură se stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către Universitatea din Petroşani (UPET), a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Funcţiile didactice obţinute în instituţii acreditate de învăţământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5825/2016 şi actualizată periodic, se recunoaşte automat de către UPET.

Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Comisia care evaluează dosarul de recunoaștere și care pronunță soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere denumită în continuare Comisia de evaluare cuprinde în structura sa 3 membri: Decanul facultății similare cu specializarea solicitantului; doi membri ai Departamentului didactic similar cu specializarea solicitantului. Comisia de evaluare este numită de Decanul facultății, cu aprobarea Consiliului Facultății.

Comisia de evaluare va elabora un Raport de evaluare care conține soluția cu privire la solicitarea de recunoaștere. Termenul de soluționare a cererii de recunoaștere este de 30 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Cabinetul Secretarului Șef din cadrul UPET.

Pe baza Raportului elaborat de către Comisia de evaluare, decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere se emite de către UPET și va fi transmisă solicitantului.

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UPET eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia. Cererea se formulează în scris fiind însoțită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut, copia actului de identitate, dovada plății unei taxe stabilite anual prin Hotărâre a Senatului UPET în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării actelor de studii eliberate de aceasta, declarație notarială cu privire la încadrarea în una din situațiile de mai sus: pierdere, distrugere, deteriorare.

Recunoașterea de către UPET a funcţiilor didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate este valabilă și produce efecte juridice doar la nivelul acestei instituții de învățământ superior și nu dă automat și dreptul de a ocupa o funcție didactică în sistemul de învățământ superior românesc, care se va realiza conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac:

Decizia emisă de către UPET poate fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia către solicitant. Contestația se depune la Registratura UPET și este rezolvată de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Aceasta este formată din 3 persoane desemnate de către Decanul Facultății din cadrul UPET, cadre didactice titulare, altele decât cele care au constituit Comisia de evaluare. Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitiv în sistemul căilor administrative de atac.

Raportul Comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi atacat, pe cale judecătorească, în termenele și la instanțele prevăzute în Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Detalii despre procedură se pot găsi la link-ul următor:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=825884&IdOperatiune=2

Date de contact:

Secretar Șef Universitatea din Petroșani
- ec. Ana Preda
tel. 0254 542580, interior 188
ssu@upet.ro

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.