Admitere la Universitatea din Petroșani - 2017

Detalii Admitere Studii Masterale (ciclul II) - Români de pretutindeni

 1. Programarea probei de evaluare a cunoștințelor teoretice (interviu) se va derula conform programării pe Facultăți în ziua de 20 iulie 2017 sau 21 iulie 2017 (în situații speciale). Programare Științe, IME, Mine
 2. Pentru candidații care au solicitat evaluarea probei de tip interviu prin Skype, aceasta se derulează conform programării pe Facultății: Științe, IME, Mine
 3. Prezentarea la proba tip interviu se face pe baza legitimației de concurs și a documentelor de identitate
 4. Neprezentarea la proba de evaluare a cunoștințelor teoretice tip interviu atrage eliminarea din concurs
 1. Metodologie admitere 2017 - Completă
 2. Calendarul admiterii - iulie 2017
 3. Calendarul admiterii - septembrie 2017
 4. Criterii de selecție
 5. Tematici examen cunoștințe
 6. Acte necesare inscrierii
 7. Taxe inscriere

1. Calendarul admiterii IULIE 2017:

10 – 19 iulie - înscrierea candidaţilor
20 -21 iulie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat
22 iulie - afişarea rezultatelor (etapa I)
23 – 24 iulie - depunerea contestaţiilor
24 iulie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
23 – 26 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
28 iulie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
29 – 30 iulie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora

2. Calendarul admiterii SEPTEMBRIE 2017:

4 – 15 septembrie - înscrierea candidaților
16 -17 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programul de studii de masterat
18 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)
19 – 20 septembrie - depunerea contestaţiilor
20 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
19 – 22 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
24 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
25– 26 septembrie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora

3. Criterii de selecție

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi media la examenul de cunoştiinţe teoretice, tip probă orală, în proporţie de 25%.

Astfel, media de admitere se calculează cu relația:
Media de admitere = (Nota 1*0,75+Nota 2*0,25)
unde:  Nota 1 – media obținută de candidat la examenul de licență
Nota 2– reprezintă nota obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile;
Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
 Programul derulării probelor de verificare a cunoştiinţelor teoretice va fi afişat de comisia de admitere, înainte cu 48 ore de momentul derulării acestora.
 Accesul candidaţilor în săli se face pe baza tabelului nominal aflat la dosarul sălii (lipit şi pe uşa sălii), legitimaţiei de concurs şi a cărţii/buletinului de identitate. Actele de identitate şi legitimaţia de concurs rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt admişi în sală.
 Orice încercare dovedită de fraudă în timpul desfăşurării probei de concurs se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din concurs.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
Candidaţii la studiile de master pot concura la admitere la mai multe domenii de masterat, dacă au depus dosare de înscriereîn acest sens la comisiile de admitere, cu condiţia susţinerii probei de concurs tip interviu pentru fiecare domeniu de studii.

4. Tematici examen cunoștințe:

5. Acte necesare inscrierii

 1. cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 2. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 3. foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 4. diplomă de licență sau adeverință ( pentru promoția 2016), în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 5. foaie matricolă / supliment la diplomă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 6. certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 7. certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 8. adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 9. pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 10. două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 11. copie xerox după B.I. / C.I.;
 12. diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 13. dosar plic.

6. Taxe inscriere

Taxele se plătesc la casieria Universității. Cererile de înmatriculare și copiile chitanțelor de plată a taxelor (înmatriculare și școlarizare) se depun la secretariatele facultăților.
 
Programul casieriei și al secretariatelor este:
      luni - vineri                     între orele 8.00 - 15 .00
      sâmbăta și duminica       între orele 8.00 - 12.00