Admitere la Universitatea din Petroșani - 2017

Detalii Admitere Studii Licență (ciclul I) - Cetățeni români

Oferta academică studii licență
1. Calendarul admiterii - iulie 2017
2. Calendarul admiterii - septembrie 2017
3. Criterii de selecție
4. Acte necesare inscrierii
5. Taxe inscriere

1. Calendarul admiterii IULIE 2017:

10 – 25 iulie - înscrierea candidaţilor
26 iulie - afişarea rezultatelor (etapa I)
27 – 28 iulie - depunerea contestaţiilor
28 iulie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
26 – 29 iulie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 60 lei pentru ciclul de studii masterale) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
30 iulie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
31 iulie - 1 august - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora

2. Calendarul admiterii SEPTEMBRIE 2017:

4 – 15 septembrie - înscrierea candidaților
16 -17 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programul de studii de masterat
18 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)
19 – 20 septembrie - depunerea contestaţiilor
20 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
19 – 22 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă, 60 lei pentru ciclul de studii masterale) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
- restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
24 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
25– 26 septembrie - parcurgerea de către candidaţii din "Lista de aşteptare" a etapei "confirmarea locului ocupat prin concurs" si afişarea rezultatelor acestora

3. Admiterea la studiinle de licență se organizează prin concurs de dosare, iar media de admitere se va calcula astfel:

- 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat;

- 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro

4. Acte necesare inscrierii

 1. cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 2. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 3. foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 4. certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 5. certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 6. adeverință medicală eliberată de medicul de familie; Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie, în luna în curs şi trebuie să conţină specificarea „ sănătos clinic, apt pentru înscrierea la facultate”
 7. chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 8. două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 9. copie după B.I. / C.I.;
 10. dosar plic

5. Taxe

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei,
 • Taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul.

Taxele se plătesc la casieria Universității. Cererile de înmatriculare și copiile chitanțelor de plată a taxelor (înmatriculare și școlarizare) se depun la secretariatele facultăților.
Programul casieriei și al secretariatelor este:

luni - vineri                  între orele 8.00 - 15 .00
sâmbăta și duminica    între orele 8.00 - 12.00