Studii Postuniversitare în cadrul facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică

ANUNȚ PENTRU CURSUL POSTUNIVERSITAR INFORMATICĂ

Programarea întâlnirilor din perioada următoare:

 • LIMBAJE DE ASAMBLARE – Titular curs – Prof.univ.dr.ing.habil. Leba Monica 23.04.2016
 • REȚELE DE CALCULATOARE – Titular curs –Asist.cercet.drd.ing. Bogdanffy Lorand 07.05.2016
 • METODE VIZUALE DE PROGRAMARE - Titular curs – Prof.univ.dr.ing.habil. Leba Monica 21.05.2016
 • INGINERIE SOFTWARE – Titular curs - Prof.univ.dr.ing.mat. Pop Emil 04.06.2016
 • TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE DE TIP e-LEARNING – Titular curs - Prof.univ.dr.ing.mat. Pop Emil 18.06.2016

 

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Începând cu anul 2000 pe baza ordinelor de ministrului nr. OM 4237/23.08.1999 şi OM nr. 4394/29.08.2000 în cadrul facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică funcţionează programele postuniversitare:

 1. Electronică și automatizări (plan)
 2. Informatică (plan)
 3. Electromecanică (plan)
 4. Educaţie tehnologică (plan)
 5. Transporturi (plan)

Ca urmare a ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar aceste programe au fost aprobate pentru a funcţiona în baza noilor reglementări de către Senatul Universităţii din Petroşani, prin Hotărârea nr.8 din 23 ianuarie 2013, în baza regulamentului propriu de funcţionare. Prin adresa nr. 29.955 din 20 februarie 2013, Universitatea a primit şi acordul Direcţie Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru funcţionarea acestor programe.
Aceste programe au ca scop dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale.
Durata unui program de conversie profesională este de 3 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr de 90 de credite de studii transferabile dacă prin programul de conversie se obţin competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. Programele de conversie profesională prin care se obţin competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât domeniului fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă au o durată de 4 semestre, corespunzătoare dobândirii a 120 de credite de studii transferabile.
Aceste programe ele se adresează în special cadrelor didactice în baza OM nr. 5561/2011 privind Metodologia de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, dar pot fi urmate şi de alte persoane, absolvente de studii de licenţă, ce doresc fie să-şi aprofundeze specializarea dobândită prin licenţă fie să dobândească noi competenţe.
Programele sunt organizate în regim cu taxă, valoarea taxei fiind de 600 lei pe semestru pentru fiecare program.
Activităţile didactice, corespunzătoare planurilor de învăţământ, se desfăşoară, de regulă, la sfârşit de săptămână.

Contact:

Informatică Responsabil program: Prof.univ.dr.ing.habil. Leba Monica
email: monicaleba@upet.ro, tel: 0736980865

Electronică și Automatizări Responsabil program: Conf.univ.dr.ing. Pătrăşcoiu Nicolae
email: NicolaePatrascoiu@upet.ro, tel: 0722489401

Electromecanică Responsabil program: Conf.univ.dr.ing. Marcu Marius
email: MariusMarcu@upet.ro, tel: 0724561150

Educaţie tehnologică Responsabil program: Conf.univ.dr.ing. Praporgescu Gabriel
email: gpraporgescu@gmail.com, tel: 0724708876

Transporturi Responsabil program: Conf.univ.dr.ing. Mihăilescu Sorin
email: mihailescus@gmail.com, tel: 0745947479

Acte necesare înscriere:

 1. Fişă de înscriere 2018
 2. Diplomă bacalaureat – copie legalizată
 3. Diplomă licenţă – copie legalizată
 4. Foaie matricolă (Supliment diplomă) – copie legalizată
 5. Certificat naştere – copie
 6. Certificat căsătorie (după caz) – copie
 7. Carte de identitate  – copie
 8. Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 9. Dosar plic

Pentru anul universitar 2016 – 2017:
                Perioada de înscriere: aprilie-octombrie 2016
                Cursurile vor începe în data de octombrie 2016

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

EXPLOATAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT FEROVIAR
Cursul postuniversitar de perfecţionare se adresează inginerilor din domeniul transporturilor feroviare. Se dobândesc cunoştinţe actualizate cu privire la exploatarea şi mentenanţa infrastructurii de transport, a materialului rulant de cale ferată, precum şi probleme privind siguranţa circulaţiei şi confortul vehiculelor feroviare.
Cursul se desfăşoară pe parcursul a 240 de ore şi este are atribuite un număr total de 30 de credite (ECTS).

INGINERIE TEHNOLOGICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR
Cursul se adresează inginerilor din domeniul Ingineriei industriale, specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini şi are ca scop perfecţionarea postuniversitară. Absolvirea cursului conferă competenţe noi cu privire la proiectarea asistată de calculator, programarea maşinilor-unelte cu comandă numerică, tehnologii moderne de prelucrare şi linii flexibile de fabricaţie în construcţia de maşini.
Cursul se desfăşoară pe parcursul a 240 de ore şi este are atribuite un număr total de 30 de credite (ECTS).

MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
Cursul postuniversitar are ca scop perfecţionarea cadrelor inginereşti din domeniul Ingineriei mecanice care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă. Parcurgerea cursului presupune dobândirea de competenţe privind exploatarea, întreţinerea şi repararea precum şi siguranţa şi diagnosticarea maşinilor, instalaţiilor şi echipamentelor moderne din industria extractivă.

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 240 de ore şi este are atribuite un număr total de 30 de credite (ECTS).