Studii Postuniversitare în cadrul
Facultății de
Mine

A. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Facultatea de Mine organizează programe postuniversitare de conversie profesională care se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână. Absolvenții cursurilor vor primi Diplomă de conversie profesională care conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program de conversie profesională poate fi de:

 • 3 semestre, dacă prin programul de conversie se obțin competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență;
 • 4 semestre dacă obțin competențe de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decât al domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.
Program postuniversitar Programul de licență pe care este fundamentat pe programul de conversie Nr. de semestre/
Nr. de credite
Taxă de
școlarizare
Contact Responsabil
program
Educație ecologică și pentru protecția mediului I Ingineria și protecția mediului în industrie 3 semestre/
90 credite
800 lei/
semestru

Secretar-șef facultate:

e-mail: mine@upet.ro

Tel.:

0254-549749

Conf.univ.dr.ing. CIOLEA Daniela
e-mail: cdipentrucdi@yahoo.com, danielaciolea@upet.ro
tel: 0751081047;
0254 542580, int.236

Educație ecologică și pentru protecția mediului II Ingineria și protecția mediului în industrie 4 semestre/
120 credite
800 lei/
Semestru

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un alt domeniu fundamental decât cel al programului de studii.

Inscrierea de face exclusiv on line prin incarcarea documentelor pe platforma de admitere.

Nu se achită taxă de înscriere (în platforma de admitere la pasul 8 se va bifa SCUTIT TAXĂ DE ÎNSCRIERE, iar la fișierul solicitat pentru dovada scutirii se va încărca o copie a Cărții de identitate în format .jpeg).

După validarea dosarului candidatul va fi declarat admis.

Taxele de studii se vor achita pe parcursul școlarizării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Senatului privind taxele de învățământ pentru anul universitar 2023-2024.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Diploma bacalaureat
 • Diploma licență sau echivalentă
 • Foaie matricolă / Supliment la diplomă
 • Certificat de naștere
 • Certificat căsătorie, dacă este cazul
 • Carte de identitate 
 • Adeverință de la unitatea școlară de învățământ preuniversitar unde candidatul își desfășoară activitatea
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie

 

 

B. PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE PERFECȚIONARE

Facultatea de Mine organizează programe postuniversitare de perfecționare care se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vizează dezvoltarea de competențe specifice într-un anumit domeniu. Cursurile se organizează în sistem modular la sfârșit de săptămână.

Program postuiniversitar Domeniul Nr. de ore/
Nr. de credite
Taxă de școlarizare Contact Responsabil program
EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ   240 ore/
20 credite
2000 lei

Secretar-șef facultate:

e-mail: mine@upet.ro

Tel.:

0254-549749

Conf.univ.dr.ing. Gabriel BĂBUŢ
E-mail: gabriel_babut@yahoo.com
Tel: 0732971484

Acte necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • copie legalizată a diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau a diplomei de
 • licenţă ori echivalentă;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (în cazul cursanţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat
 • numele);
 • copie buletin/carte de identitate;
 • contract de studii