M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

SRAIT Filiala Petroșani

 • Statut

  I. Scopul și obiectivele societății

  1. Societatea Inginerilor Automatiști (SRAIT) este o organizație profesionala, autonoma, neguvernamentala și apolitica având personalitate juridica și fiind nelucrativa.
  2. Societatea Inginerilor Automatiști este constituita potrivit legii și funcționează pe baza prezentului statut cu sediul în București, Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, facultatea de Automatica și Calculatoare, Institutul Politehnic București. Societatea poate avea filiale în toate localitățile în care acestea se vor constitui.
  3. Scopul SRAIT este de a contribui la creșterea rolului și eficientei inginerilor automatiști în care scop își propune obiectivele cuprinse în articolele următoare.
  4. SRAIT are ca principale obiective:

  a) Obiective profesional-științifice

  • Perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul automaticii și informaticii tehnice prin dezbateri, conferințe, manifestări științifice interne și internaționale, schimbul de cunoștințe și de experiență tehnologica;
  • Organizează centre de informare și documentare proprii și facilitează accesul membrilor SRAIT la sursele de informații din tara și din străinătate; în fiecare centru universitar, în cadrul facultăților de profil, se va înființa câte o bibliotecă de automatică;
  • Editează publicații proprii prin care se fac cunoscute preocupări de vârf în domeniul automaticii;
  • Facilitează stabilirea unor legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicațiilor automaticii în conducerea proceselor industriale în domeniul informaticii tehnice și în domenii conexe;
  • Desfășoară activități de cercetare științifică participând la competiții naționale și internaționale;
  • Participă la rezolvarea unor teme de cercetare la cererea mediului socio-economic

  b) Obiective de învățământ

  • Perfecționarea planurilor de învățământ în domeniul automaticii și informaticii tehnice, corelat cu cerințele concrete ale industriei și a altor sectoare de activitate economica și sociala precum și la alinierea învățământului de automatica din Romania la nivelul aceluia organizat în tarile dezvoltate ale lumii;
  • Organizează cursuri postuniversitare și de perfecționare;
   Inițiază contacte în vederea orientării profesionale a viitorilor candidați pentru învățământul de automatică;
  • Contribuie la cooperarea interdisciplinara;
  • Susține acordarea unor burse de studii în străinătate pentru studenți și cadre didactice;
  • Susține schimburile de specialiști cu alte organizații similare din străinătate în vederea documentarii și perfecționării membrilor SRAIT.


  c) Obiective economice

  • Militează pentru îmbunătățirea legislației referitoare la obținerea dreptului de autor pentru creația tehnica și științifică;
  • Militează pentru stimularea materiala a activității de creație în domeniul automaticii;
  • Colectează fonduri în vederea acordării de burse în străinătate pentru membrii SRAIT.

  d) Obiective tehnice

  • Elaborează și propune standarde și normative compatibile cu cele internaționale de largă circulație;
  • Constituie comisii de consulting în domeniul automaticii;
  • Participă la comisii de specialitate la efectuarea de expertize, precum și la orice alte lucrări destinate stabilirii orientării, perfecționării conducerii activităților tehnice în domeniul automaticii și informaticii tehnice;
  • Contribuie la îmbunătățirea legislației tehnice și în domeniul informaticii tehnice.

  e) Obiective sociale

  • Acționează pentru respectarea demnității, prestigiului și eticii profesiunii de inginer automatist. În acest scop SRAIT va elabora un cod al eticii inginerului automatist.

  II. Membrii SRAIT – Înscrierea, Drepturi și Obligații

  a) Membrii SRAIT

  Membrii ai Societății Romane de Automatică și Informatică Tehnică pot deveni:

  • Persoanele fizice care recunosc statutul societății, care posedă diplomă de inginer sau subinginer și care activează în domeniul automaticii;
  • Persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupări în domeniul automaticii;
  • Studenții facultăților de automatică începând cu anul lll de studii recomandați de un profesor membru al SRAIT;
  • Membrii colectivi ai SRAIT pot deveni și persoane juridice (întreprinderi, instituții, organizații profesionale, științifice), cu activitate de bază în domeniul automaticii, care recunosc statutul și susțin activitatea societății;
   Membrii de onoare ai SRAIT pot fi personalități științifice din țară și din străinătate alese de Adunarea Generala a Societății. Membrii colectivi și membrii de onoare au drept de vot în Adunarea Generala a Societății exprimat, printr-un singur vot.

  b) Înscrierea în Societate

  • Înscrierea membrilor se face pe baza de cerere individuala tip adresată Societății;
  • Înscrierea membrilor colectivi se face pe baza de cerere tip adresată Societății;

  c) Drepturile membrilor SRAIT

  • Să participe la activitățile Societății;
  • Să aleagă organele Societății direct sau prin reprezentare și să facă parte din ele, cu excepția membrilor colectivi și ai celor onorifici;
  • Să utilizeze gratuit mijloacele de informare și documentare ale Societății;
  • Să fie recomandați sa efectueze stagii de perfecționare în țară și străinătate.

  d) Obligațiile membrilor SRAIT

  • Să respecte prevederile prezentului statut și hotărârile organelor de conducere ale Societății;
  • Să sprijine Societatea în realizarea obiectivelor propuse;
  • Să nu desfășoare activități politice în cadrul Societății;
  • Să achite o taxă de înscriere de 5 lei la depunerea cererii de înscriere și să plătească lunar cotizația către Societate stabilită de Adunarea Generală. Pentru studenți taxa va avea reduceri substanțiale.

  e) Membrii Societății pierd calitatea de membru în următoarele cazuri:

  • Prin retragere pe baza de cerere;
  • Prin neplata, timp de un an, a cotizației;
  • Prin excludere datorită încălcării statutului, a normelor de conduită etică și profesională, precum și atunci când sunt condamnați penal.

  III. Structura

  Organul suprem de conducere a Societății este Adunarea Generala care se întrunește anual. Modul de reprezentare a membrilor și membrilor colectivi în Adunarea Generala se stabilește prin regulamentul adoptat de către Adunarea Generală de constituire. Membrii individuali participă la Adunarea Generala cu drept de vot deliberativ. Organul de conducere al Societății în intervalul dintre Adunările Generale este Comitetul Director constituit din : un președinte, trei vicepreședinți, un secretar general și șase – zece membri.

  Adunarea Generala are următoarele atribuții:

  • Hotărăște adoptarea și modificarea statutului Societății;
   Alege Comitetul de conducere a Societății, președintele, vicepreședinții și secretarul general;
  • Hotărăște înființarea unor filiale în țară și în străinătate;
  • Convoacă Adunarea Generala anuală și ori de cate ori este nevoie;
  • Modifică sau anulează hotărârile Comitetului Director.

  Comitetul Director are următoarele atribuții:

  • Asigură conducerea Societății în intervalul dintre Adunările Generale;
  • Propune planul de activități și solicită aprobarea Adunării Generale;
  • Gestionează fondurile Societății și raportează anual asupra modului de utilizare a fondurilor.

  Comitetul Director își organizează un secretariat cu următoarele atribuții:

  • Administrează fondurile Societății;
  • Ține evidența membrilor;
  • Asigură corespondența;
  • Se ocupă de înscrierea de noi membri;
  • Asigură rezolvarea tuturor problemelor organizatorice.
   Președintele Comitetului Director prezintă anual o informare în Adunarea Generală.

  Odată la doi ani Comitetul Director trebuie sa-și depună mandatul în vederea asigurării de noi alegeri.

  IV. Fondurile societății

  Fondurile societății sunt formate din:

  • Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor;
  • Subvenții;
  • Donații;
  • Vânzarea publicațiilor Societății;
  • Taxele de participare la Conferințe;
  • Taxele percepute pentru înscrierea la cursurile de perfecționare;
  • Alte venituri realizate din diverse acțiuni ale organizației.
   Societatea nu realizează profituri. Orice sumă realizată în urma acoperirii cheltuielilor și eventualelor obligații legale către stat, cu ocazia organizării și desfășurării acțiunilor programate se va vărsa în contul Societății.
   Printre comisiile de lucru pe care le stabilește Adunarea Generala, va lua ființă în mod obligatoriu Comisia financiară care controlează activitatea bugetară a Societății.

  V. Probleme generale

  1. Societatea Inginerilor Automatiști se poate afilia la alte asociații profesionale interne și internaționale, în urma hotărârii Adunării Generale.
  2. Prezentul statut este însoțit de regulamentul de funcționare în care sunt precizate modul de organizare, de administrare și de control financiar.

  Membrii SRAIT ai filialei Petroșani

1 Prof.univ.dr.ing. Pop Emil Universitatea din Petroșani
2 Prof.univ.dr.ing. Pop Maria Universitatea din Petroșani
3 Prof.univ.dr.ing. Leba Monica Universitatea din Petroșani
4 Conf.dr.ing. Egri Angela Universitatea din Petroșani
5 Conf.dr.ing. Marcu Marius Daniel Universitatea din Petroșani
6 Conf.dr.ing. Mândrescu Corneliu Universitatea din Petroșani
7 Conf.dr.ing. Pătrăşcoiu Nicolae Universitatea din Petroșani
8 Conf.dr.ing. Samoilă Brana Liliana Universitatea din Petroșani
9 Conf.dr.ing. Stochiţoiu Maria Daniela Universitatea din Petroșani
10 Conf.dr.ing. Stoicuta Olimpiu Universitatea din Petroșani
11 Conf.dr.ing. Uţu Ilie Universitatea din Petroșani
12 Sef lucr.dr.ing. Badea Alin Universitatea din Petroșani
13 Sef lucr.dr.ing. Badea Florin Universitatea din Petroșani
14 Sef lucr.dr.ing. Barbu Ioana Camelia Universitatea din Petroșani
15 Sef lucr.dr.ing. Păsculescu Dragos Universitatea din Petroșani
16 Sef lucr.dr.ing. Popescu Florin Universitatea din Petroșani
17 Sef lucr.dr.ing. Rîurean Simona Universitatea din Petroșani
18 Sef lucr.dr.ing. Sîrb Vali Chivuţa Universitatea din Petroșani
19 Asist.dr.ing. Slusariuc Razvan Universitatea din Petroșani
20 Dr.ing. Bogdanffy Lorand Universitatea din Petroșani
21 Drd.ing. Ilcea Gabriel C.E.H. Petroșani
22 Drd.ing. Lorincz Alexandra Universitatea din Petroșani
23 Drd.ing. Păsculescu Vlad INSEMEX Petroșani
24 Drd.ing. Rîşteiu Marius Universitatea din Petroșani
25 Drd.ing. Rus Cosmin Universitatea din Petroșani
26 Drd.ing. Şoica Flavius C.E.H. Petroșani
27 Ing. Stanimirescu Alexandra Electroutil Petroșani