Studii de licență

- Pagina admiterii

Facultatea de MINE Facultaea de I.M.E. Facultaea de ȘTIINȚE

Programe de licență în cadrul facultății de MINE

Inginerie minieră

Inginerul absolvent al acestei specializări, continuator al tradițiilor profesionale ale inginerului de mine, este un specialist cu un bogat bagaj de cunoștințe teoretice generale, dublate de o solidă cunoaștere a unor discipline de cultură tehnică de specialitate, capabil să rezolve, cu competență și în mod eficient, problemele specifice activității din minerit. Această pregătire îi permite să stăpânească atât activitățile de proiectare, planificare și fundamentare tehnico-economică a exploatării zăcămintelor minerale, cât și participarea la conducerea unităților de exploatare, la diferite niveluri ierarhice. Pregătirea solidă și multilaterală pe care o posedă îi permite să activeze cu succes și în alte domenii de activitate apropiate (lucrări publice, construcții, montaj și altele). El poate lucra în minele de cărbuni, de minereuri, de sare, de metale rare sau în șantierele de construcții hidrotehnice, unități de construcții industriale sau de căi ferate. Inginerul minier este deopotrivă specialist în domeniul tehnologiilor miniere subterane și la zi.

(sus)

Topografie minieră

Inginerul topograf dispune de o temeinică pregătire, atât în specialitățile de topografie, geodezie, cadastru, cartografie, pregătire bazată pe solide cunoștințe de matematică, cât și în domeniul tehnologiei miniere. Acesta este un specialist multilateral, fără aportul căruia exploatarea, proiectarea și amenajarea unei mine, cariere sau incinte industriale, a unor lucrări hidrotehnice, căi ferate, șantiere de construcții hidroenergetice sunt de neconceput. Dispunând de cunoștințe în domenii de vârf ale profesiei, inginerul topograf utilizează aparatură și tehnică de calcul moderne de prelucrare a măsurătorilor terestre și subterane, adaptându-se schimbărilor rapide din domeniu. Datorită acestei pregătiri, inginerul topograf are posibilitatea de a alege un loc de muncă într-o gamă foarte largă de opțiuni. Acesta poate lucra atât în construcții civile și industriale, îmbunătățiri funciare, agricultură, cât și în cadrul administrației publice (sistematizare, cadastru, etc.).

(sus)

Construcții miniere

Proiectarea și execuția lucrărilor miniere și a excavațiilor subterane, a obiectivelor de infrastructură de la suprafața minelor, a uzinelor de preparare și a carierelor, reclamă existența unui specialist cu vaste cunoștințe de geomecanică, de tehnologia executării construcțiilor subterane și de suprafață, dar și de cunoștințe tehnologice care necesită astfel de lucrări. Inginerul absolvent al acestei specializări are o temeinică și multilaterală pregătire tehnică și economică, necesară pentru proiectarea și realizarea obiectivelor din domenii diferite de activitate: construcții subterane și la suprafață, construcții hidrotehnice, construcții de căi ferate, șosele, canale, etc.

(sus)

Ingineria și protecția mediului în industrie

Absolventul acestei specializări este în măsură să rezolve multiple și complexe probleme referitoare la protecția mediului înconjurător, în zonele afectate de procesele industriale sau în prevenirea și respectarea legislației de mediu. În acest scop, acesta posedă și solide cunoștințe din domeniul tehnologiilor industriale, fiind astfel capabil să elaboreze programe de cercetare științifică referitoare la prevenirea și combaterea poluării aerului, apei și solului, a zgomotelor și vibrațiilor, a reducerii suprafețelor afectate de reziduuri (halde, iazuri de decantare, cariere, etc.) și a redării în circuitul economic a terenurilor afectate de industrie. Datorită cunoștințelor pe care le dobândește, inginerul de mediu are posibilitatea alegerii unui loc de muncă într-o sferă largă de opțiuni: unități industriale diverse, inspectorate de protecția mediului, administrație publică, etc.

(sus)

Ingineria valorificării deșeurilor

Inginerul de mediu, cu această specializare, va rezolva problemele legate de tehnologiile de valorificare a tuturor deșeurilor rezultate din activitățile antropice. Absolventul acestei specializări are posibilitatea să-și găsească loc de muncă în diverse domenii: în administrația locală și centrală, în agențiile de mediu, în cercetare, în producție (procesarea deșeurilor și a substanțelor minerale, în industria materialelor de construcții), în învățământ, etc.

(sus)

Inginerie economică în construcții

Misiunea programului de studiu inginerie economică în construcţii este aceea de a forma specialişti calificaţi în domeniul ingineriei şi managementului, ingineri cu spirit civic şi cu o largă perspectivă de abordare interdisciplinară a diferitelor aspecte tehnice, economice şi manageriale care condiţionează activitatea efectivă a organizaţiilor, în particular a celor din industria construcţiilor.

(sus)

Ingineria și managementul calității

Misiunea specializării constă în pregătirea profesională a studenților pe competențele: educațională, cercetare, dezvoltare și formare profesională, comunicare în concordanță cu cerințele unui învățământ modern pentru formarea de specialiști în domeniul asigurării calității produselor proiectate și fabricate.

(sus)

Ingineria securității în industrie

Programul de studiu asigură formarea de specialişti în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, al siguranţei proceselor şi echipamentelor industriale din întreaga economie naţională. Absolvenţii specializării au oportunităţi de angajare în societăţi comerciale cu capital de stat şi privat, indiferent de profilul de activitate al acestora, instituţii publice, autorităţi şi agenţii guvernamentale, Inspecţia Muncii/Inspectorate Teritoriale de Muncă, C.N.P.A.S. - Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Inspectorate Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Institute de proiectare tehnologică şi cercetare-dezvoltare, Instituţii de învăţământ mediu şi superior, firme de consultanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, firme de consultanţă în domeniul implementării sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă sau în organisme de certificare.

(sus)

Programe de licență în cadrul facultății de I.M.E.

Calculatoare

Această specializare asigură, în domeniul hardware și software, o pregătire adecvată a inginerilor, conferind acestora competențe privind: cunoașterea arhitecturii și structurii unui calculator, a funcționarii unui sistem de calcul și a dispozitivelor periferice; utilizarea unui sistem de calcul și a unor produse software specifice; înțelegerea funcționării și configurării unui sistem de operare și a unui sistem de operare în timp real; utilizarea software-urilor de sistem și a programelor utilitare; procesarea digitală a semnalelor; configurarea de rețele și cunoașterea nivelelor de protocoale ale acestora.

(sus)

Automatică și informatică aplicată

În cadrul acestei specializări se pregătesc ingineri cu calificare în domenii tehnice de vârf: automatizarea, robotizarea și utilizarea tehnicii de calcul în aplicații industriale. Această pregătire asigură competențe privind: analiza, sinteza și implementarea sistemelor de reglare și comandă clasică și numerică a proceselor, a sistemelor evoluate de conducere a proceselor și a sistemelor de conducerea a roboților și sistemelor automatizate de producție; de modelare și simulare a sistemelor și proceselor utilizând medii de lucru adecvate; de realizare și dezvoltare a programelor de achiziții de date și de conducere a echipamentelor bazate pe circuite integrate specializate, microprocesoare și PLC; întreținerea sistemelor de conducere implementate prin echipamente numerice.

(sus)

Electromecanică

Specializarea „Electromecanică” face parte din domeniul Inginerie electrică, fiind o specializare cu tradiție în cadrul universității noastre. În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe atât în domeniul electric, cât și în cel mecanic, aferente sectoarelor de producție. Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul și a microprocesoarelor în general și, în special, în proiectarea și utilizarea sistemelor mecanice și electrice. De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea și proiectarea mașinilor electrice, a acționărilor electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, electronicii de putere utilizate în acționări electrice sau alte instalații industriale, sistemelor mecanice și a instalațiilor electrice de producere și distribuție a energiei electrice. Pregătirea absolvenților se realizează cu ajutorul unor cadre didactice foarte bine pregătite profesional, în cadrul unor laboratoare dotate cu aparatură și tehnică de calcul necesară dobândirii de cunoștințe practice, atragerii studenților în activitatea de cercetare științifică. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor electrice și mecanice din diverse domenii ale întreprinderilor și societăților comerciale, din atelierele de întreținere și reparare a echipamentelor și instalațiilor electromecanice, echipamentelor moderne de acționare și automatizare.

(sus)

Instrumentație și achiziții de date

Specializarea „Instrumentație și achiziții de date” face parte din domeniul Inginerie electrică, fiind de strictă actualitate. În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe în domeniul electric, în general, și în tehnica măsurărilor electrice și electronice, în special. Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul și a microprocesoarelor în echipamentele electrice și în sistemele de măsurare a mărimilor electrice și neelectrice. De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea aparatelor de măsură analogice și digitale în acționările electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, precum și metode de proiectare a unor echipamente de măsură și monitorizare necesare în industrie. Se asigură și dobândirea de cunoștințe în domeniul electronicii de putere, a instalațiilor electrice de producere și distribuție a energiei electrice, sistemelor de achiziții de date etc. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor de măsură și control din cadrul laboratoarelor metrologice din diverse domenii de activitate, în activitatea de cercetare productivă.

(sus)

Energetică industrială

Specializarea „Energetică industrială” face parte din domeniul Inginerie energetică, fiind o specializare relativ nouă în cadrul universității noastre. În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe în domeniile electric și energetic, aferente sectoarelor de producție în general, și în sectoarele de producere și distribuție a energiei electrice. Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul sistemelor de producere a energiei termice și electrice atât prin metode clasice, cât și prin procedee neconvenționale. Se urmărește dobândirea de cunoștințe necesare proiectării și exploatării echipamentelor termice și hidraulice pentru producerea energiei, a mașinilor electrice și transformatoarelor de putere, a rețelelor electrice de distribuție, a sistemelor de monitorizare și control al energiei termice și electrice. De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea tehnicii de calcul și a microprocesoarelor, în general, și în special, în proiectarea și utilizarea sistemelor electromagnetice, utilizarea și proiectarea acționărilor electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, electronicii de putere utilizată în instalații electroenergetice, utilizării energiei termice și electrice, managementului în electroenergetică. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor electroenergetice, termice, hidraulice și electromagnetice din diverse domenii ale întreprinderilor și societăților comerciale, din instalațiile de producere, distribuție și utilizare a energiei termice și electrice, în activitatea de cercetare productivă.

(sus)

Mașini și echipamente miniere

Specializarea asigură o pregătire solidă si bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul ingineriei industriale, cât și in cercetarea fundamentală sau cu caracter aplicativ. Elasticitatea programelor de învățământ creează premiza ca viitorii ingineri de la această specializare să se poată orienta cu ușurință și spre alte domenii, astfel încât să poată accede ușor și rapid pe piața forței de muncă.

(sus)

Echipamente pentru procese industriale

Pregătirii în domeniul mecanic clasic i se adaugă cunoștințe ample de acționări fluidice și pneumatice, vibrații și diagnosticare vibroacustică, utilizarea tehnicii de calcul, proiectarea asistată de calculator, cunoștințe din domeniul economic și al științelor socio-umane, indispensabile pentru un viitor specialist. Specializarea asigură o pregătire solidă și bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul exploatării mașinilor și instalațiilor de proces, cât si în domeniul conceperii, proiectării și realizării acestora. Componenta opțională a programelor de învățământ asigură totodată viitorilor ingineri de la această specializare posibilitatea de a se orienta cu ușurință și spre alte domenii de activitate.

(sus)

Ingineria transporturilor și trafic

Conținutul programelor de învățământ pentru această specializare creează premiza ca viitorii ingineri să poată lucra cu ușurință în orice domeniu în care sistemele de transport reprezintă cel puțin o componentă a activității desfășurate. În afara pregătirii din domeniul conceperii, proiectării și exploatării sistemelor de transport, absolventul mai dobândește și solide cunoștințe de informatică, proiectare asistată de calculator, fiabilitate, precum și din domeniul economic și al științelor socio-umane.

(sus)

Tehnologia construcțiilor de mașini

Specializarea asigură o pregătire solidă și bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul construcțiilor de mașini, cât și în cercetarea fundamentală sau cu caracter aplicativ. Conținutul programelor de învățământ creează premiza ca viitorii ingineri de la această specializare să se poată adapta cu ușurință și spre alte domenii astfel încât sa poată accede ușor și rapid pe piața forței de muncă.

(sus)

 

Programe de licență în cadrul facultății de Științe

Matematică informatică

Organizată sub forma de învăţământ zi, specializarea Matematică are ca obiectiv principal asimilarea de către studenţi a unor cunoştinţe de matematică solide împreună cu formarea aptitudinilor şi deprinderilor de analiză şi gândire logică necesare în utilizarea corectă a metodelor specifice în rezolvarea problemelor teoretice şi aplicative, iar ca obiectiv final, formarea unor viitori profesori de matematică bine pregătiţi care să manifeste dăruire în transmiterea de cunoştinţe elevilor şi să-i pregătească pentru o posibilă viitoare ocupație.    Absolvirea acestei specializări oferă studenţilor posibilitatea de a deveni profesori în învăţământul gimnazial sau referenţi de specialitate, iar celor preocupaţi de activitatea de cercetare ştiinţifică le deschide calea către o activitate deosebită, prin continuarea studiilor într-un ciclu de master şi apoi prin înscrierea la o şcoală doctorală. Absolventul acestei specializări va dobândi bogate cunoştinţe în domeniul matematicii, informaticii şi pedagogiei, permiţându-i să îmbrăţişeze, în principal, o carieră didactică în domeniul matematicii și informaticii sau in domeniul IT.

(sus)

Administrație publică - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Specializarea urmăreşte pregătirea unor absolvenți capabili să asigure o mai bună corelare a problemelor administrative cu cele ale comunităţilor locale, să-și formeze competențe variate, ca de exemplu: rezolvarea situațiilor decizionale legate de activitățile de natură socială și chiar de asistență socială; capacitatea de particularizare şi implementare a concepţiilor de marketing şi management în administraţia publică; operarea cu un ansamblu de instrumente specifice contabilităţii şi gestiunii în administraţia publică; dobândirea deprinderilor de diagnosticare şi îmbunătăţire a climatului şi tehnicilor de comunicare; formarea deprinderilor de operare cu instrumente de analiză financiară pornind de la teoria şi practica bugetării şi controlului prin bugete; acumularea cunoştinţelor juridice fundamentale pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în administraţia publică;  capacitatea de a analiza, interpreta şi implementa corespunzător normativele, legile şi hotărârile care reglementează mecanismul de funcţionare al administraţiilor publice. În consecință, aceste competențe permit încadrarea absolvenților acestui program de studiu ca specialiști în administrația publică locală și centrală.

(sus)

Contabilitate și informatică de gestiune - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Înființarea acestui program de studiu a venit de la sine în condițiile actuale când contabilitatea e absolut necesară funcționării oricărei entități economice indiferent de mărimea acesteia, domeniul de activitate sau tipul de organizare juridică. Programul de licenţă îşi propune să pregătească profesionişti contabili competenți în organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în instituţii publice, unităţi private, instituţii financiare şi bancare, să îndeplinească sarcini specifice privind controlul şi auditul intern, să elaboreze situaţii şi  rapoarte financiare pentru instituţii publice şi unităţi private, instituţii financiare şi bancare, să organizeze şi să utilizeze softuri informatice de gestiune și contabilitate. Absolvenţii programului de licenţă au posibilitatea de a fi  încadrați pe posturi specifice în compartimentele financiar-contabile ale oricărei entități economice, inclusiv administrații financiare, societăți financiar-bancare și pot accede pentru a obține titlul de expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator.

(sus)

Finanțe și bănci - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Absolventul acestei program de studiu dobândește competențele necesare pentru un portofoliu diversificat de activități, în special de natură financiară, ca de exemplu calculul și evidența impozitelor și taxelor, a contribuțiilor patronale, gestiunea elementelor patrimoniale, aspecte de calcul și interpretare fiscală, noțiuni contabile și de interpretare a indicatorilor pe bază de bilanț, evaluarea rezultatelor și performanțelor financiare ale firmei, cunoașterea celor mai moderne tehnici și operațiuni de natură bancară. Încadrarea acestor specialiști se poate face în orice tip de entitate economică dar prioritare rămân cele din domeniul bancar, al asigurărilor și altor tipuri de instituții financiare unde pot fi încadrați pe posturi ca de exemplu, operator ghișeu bancă, inspector credite, agent de asigurări, evaluator daune, referent fiscal, controlor de gestiune, operator/agent vamal, cadru didactic etc.

(sus)

Economia comerțului, turismului și serviciilor - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Deoarece sfera comerţului, serviciilor şi turismului reprezintă un domeniu dinamic din punct de vedere al plasării forței de muncă, gradul mare de asimilare pe piața muncii a absolvenților  face ca această specializare să fie cea mai atractivă din oferta educațională a facultății noastre. Competențele pe care le dobândesc absolvenții acestui program de studiu se referă la: capacitatea de a fundamenta strategii privind înfiinţarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de comerţ, turism şi servicii comerciale; organizarea şi conducerea proceselor specifice pentru comerţ, turism şi servicii comerciale; capacitatea de a fundamenta necesarul de resurse umane, materiale şi financiare în raport cu cerinţele eficienţei organizaţiei de comerţ, turism şi servicii comerciale; elaborarea planurilor de afaceri, programelor de marketing şi studiilor de fezabilitate; efectuarea de studii, cercetări şi analize pentru organizarea şi derularea relaţiilor de piaţă cu furnizorii şi clienţii. Absolventul acestui program de studiu poate profesa ca specialist în organizarea activităților specifice în toate cele trei domenii pe cât de interesante pe atât de complexe dintr-o economie de piață.

(sus)

Management - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Procesul de instruire pentru acest program de studiu se axează pe dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare pentru ca absolvenţii să fie în măsură să culeagă, să prelucreze şi să analizeze informaţii economice şi financiare, să elaboreze un plan de afaceri sau o analiză diagnostic, să formuleze şi să implementeze strategii şi politici, să rezolve situațiile decizionale cu care se confruntă firma contemporană. Finalitatea acestor studii se concretizează în posibilitatea încadrării pe piața muncii a absolvenților ca  inspector/consilier/ expert/referent în management, manager de operațiuni sau produs, manager de proiect, manager al sistemelor de management al calității, consilier în management etc. atât în instituții publice cât și în entități economice private.

(sus)

Asistență socială - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Programul de studii Asistență socială funcționează din anul universitar 2004/2005 și își propune să formeze specialişti într-un domeniu care are tot mai multă căutare pe piața muncii, având în vedere realitățile social-economice, dar și schimbarea de atitudine a societății actuale față de problematica persoanelor/grupurilor dezavantajate. Procesul de instruire se axează pe dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare diagnozei, prevenţiei şi intervenţiei în vederea reducerii situaţiilor de risc social. Asistentul social, absolvent al acestei specializări, se poate încadra pe piața muncii ca: asistent social nivel superior; consilier școlar; consilier forță de muncă și șomaj; consilier familial; asistent social cu competență în sănătate mintală; asistent de cercetare în asistența socială etc.

(sus)

Sociologie - Plan învățământ: anii I, anii II-III

Programul de studii Sociologie funcționează din anul universitar 1992/1993 și își propune să formeze specialişti cu înalte competenţe pentru cercetarea și interpretarea datelor realității sociale, mai ales a celor subiective. Procesul de instruire are o pregnantă caracteristică aplicativă, de dobândire, pe lângă cunoștințele de specialitate, a abilităților și deprinderilor necesare cunoașterii și transformării realității sociale. Sociologul, absolvent al acestei specializări, se poate încadra pe piața muncii ca: sociolog; consilier școlar; consilier orientare privind cariera; specialist resurse umane; consilier statistician; expert statistician; analist; specialist în relații publice; purtător de cuvânt; asistent de cercetare în demografie; asistent de cercetare în sociologie; consilier instituții publice; agent orientare profesionala a șomerilor/agent informare privind cariera etc.

(sus)

Programe Învățământ la Distanță ( ID )

Programul de studiu „ Management” are deja o tradiție, funcționând din anul universitar 1990/1991 . Organizarea acestui program de studiu și la forma de învățământ la distanță a fost o necesitate dată de complexitatea mediului de afaceri și astfel, începând cu anul 2000 este cea mai căutată specializare din domeniul economic de la această formă de învățământ. Absolventul acestui program de studiu are competențe în rezolvarea problemelor cu care se confruntă agenții economici în condițiile economiei de piață, în utilizarea de metode de execuție, organizare si conducere a proceselor de producție, în proiectarea metodelor de control a calității producției si procesului de execuție, evaluarea posturilor, a motivației si salarizării acestora etc.

Programul de studiu „ Contabilitate și informatică de gestiune” funcționează din anul universitar 1993/1994 la forma de învățământ zi și din anul 2000 este organizat și în forma de învățământ la distanță pentru a răspunde cererii de specialiști în domeniul contabilității, activitate indispensabilă numărului tot mai mare de firme. Absolventul  acestui program de studiu este pregătit pentru a folosi cunoștințele informatice acumulate pentru a asigura organizarea contabilității financiare si de gestiune dar și a contabilității bancare și a contabilității instituțiilor publice. Pregătirea și cunoștințele sale îi permit soluționarea competentă și a altor probleme de natură  fiscală, juridică, statistică sau de evaluare a patrimoniului.

Programul de studiu „ Finanțe și bănci” funcționează și la forma de învățământ la distanță începând cu anul 2000 când în instituțiile publice, administrațiile financiare, instituțiile bancare etc. cea mai mare parte a posturilor presupuneau o pregătire universitară în domeniul financiar. Absolvenții acestui program de studiu îsi desfășoară activitatea în domeniul finanțelor publice, în domeniul bancar dar cu aceeași eficiență pot lucra în domeniul asigurărilor de bunuri si persoane.

(sus)