M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

Cercetarea în cadrul Universității Petroșani

Cercetarea științifică reprezintă principalul proces de cunoaștere și inovare, iar Universitatea din Petroșani (UPET) dispune de un real potențial de cercetare.
Obiectivele strategice au fost definite având în vedere rezultatele privind clasificarea universităţii conform OMECTS 4072/2011 și obiectivele cercetării stiintifice de excelenta, pe plan național și internațional, în privința tendințelor, cerințelor, oportunităților și exigențelor. Accentul va fi pus pe excelenţă, pe interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională. 
În Universitatea din Petroșani activitatea de cercetare este în principal derulată la nivelul grupurilor de cercetare constituite din reprezentanți ai corpului academic, cercetatori angajați în universitate, doctoranzi, studenți, precum și colaboratori externi, centre de cercetare și laboratoare de cercetare specifice.

Managementului cercetării se face prin:

Unităţile de cercetare ale Universităţii sunt:

Departamentul de Cercetare, Managementul proiectelor, Inovare şi Transfer tehnologic DCMPITT;
Centrele de cercetare ştiinţifică;
Laboratoarele de cercetare ştiinţifică;
Platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinară, colectivele de cercetare, cercurile de cercetare studenţeşti, precum şi alte unităţi formate în acest sens.

Misiunea cercetării ştiinţifice și obiectivele strategice sunt precizate în Strategia cercetării. Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite, difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică.
DCMPITT este insărcinat cu administrarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare în Universitatea din Petroșani. Acest departament este în subordinea directă a conducerii universității - Prorector Cercetare și Managementul Proiectelor și nu are personalitate juridică proprie.
Misiunea DCMPITT este de a contribui la realizarea în universitate a unui înalt nivel de calitate a cercetării științifice și de dezvoltare a resursei umane implicată în cercetarea științifica și dezvoltarea tehnologică, în context național și internațional.
Obiectivele principale ale DCMPITT sunt:

  • orientarea domeniilor de cercetare spre prioritățile regionale, naționale și ale Uniunii Europene în cercetare și inovare, pornind de la contextul real al resurselor umane și materiale ale universității;
  • participarea la competițiile naționale și europene de granturi pentru cercetare și inovare;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și social;
  • promovarea imaginii și a competentelor universității în domeniile specifice de interes;
  • atragerea tinerilor în activitatea de cercetare;

Cercetarea științifică acoperă domeniile programelor de studii de licență, masterat și doctorat.
Având în vedere domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PN CDI-II) respectiv Programul Comunitar (PC7) al Uniunii Europene şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Universitatea din Petroşani a probat competenţă şi a înregistrat performanţe, se propun pentru perioada 2012 - 2016 următoarele domenii prioritare în activitatea de cercetare din Universitate:

  1. Mine, Petrol şi Gaze;
  2. Energie;
  3. Mediu;
  4. Transport;
  5. Știinţe fundamentale, economice şi socio-umane.

Există o experienţă acumulată prin proiecte și granturi de cercetare și recent prin proiecte sectoriale ce pun în valoare  potenţialul de cercetare şi această experienţă nu trebuie irosită. Noua strategie are menirea să asigure menţinerea poziţiilor câştigate în anumite domenii de cercetare, să valorifice, înainte de uzura lor morală, echipamentele achiziţionate în ultimii ani, să identifice noi piloni ai cercetării-inovării la nivel regional, national si international.
În acest context Universitatea din Petroşani organizează Simpozionul International Multidisciplinar "Universitaria SIMPRO" si alte simpozioane specifice si de asemenea este co-organizator la simpozioane nationale si internationale.
Diseminarea rezutatelor cercetarii pe domeniile tematice tehnice şi economice este sustinuta prin editarea periodicelor Annals of the University of Petroşani, recunoscute de către CNCSIS si incluse in BDI: Mining Engineering, Mechanical Engineering, Economics  și Electrical Engineering.

Universitatea din Petroșani este editor la prestigioasa revistă internațională Revista Minelor/Mining Revue  inclusă in BDI și recunoscută de către CNCSIS și  TRANSYLVANIAN JOURNAL OF MATHEMATICS AND MECHANICS”