M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

GRANTURI DE MOBILITATE PENTRU STUDENȚI

International Student Identity Card este un card pentru studenți, recunoscut internațional in peste 135 de țări, card cu care se pot obține diverse avantaje și reduceri. În România sunt în jur de 70 000 de studenți beneficiari ai unui astfel de card. Mai multe detalii, inclusiv cum se poate obține acest card, găsiți aici.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU STUDENȚI

 • Studentul trebuie să fie cetățeanul unei țări participante la program sau dacă este cetățeanul unei alte țări să fie înregistrat la Universitatea din Petroșani
 • Studentul nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de tipul celei pentru care aplică
 • Studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus indiferent de domeniul său de studiu
 • Pentru a putea efectua o mobilitate de studiu, studentul trebuie să fie inregistrat cel puțin în al doilea an al ciclului de licență sau în anul I la masterat sau doctorat. Plasamente se pot realiza încă din anul I de licență
 • Rezultate academice bune

Experiențe de bună practică

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A MOBILITĂȚILOR

PRACTICĂ (SMP)

 • octombrie 2017:
  • depunerea dosarelor de candidatură: 2 octombrie - 31 octombrie
  • desfășurarea selecției și afișarea rezultatelor: 10 - 17 noiembrie
  • completarea dosarelor
 • noiembrie 2017 – septembrie  2018:
  • realizarea mobilităților

Observație: În cazul în care există mobilități care nu au fost ocupate în perioada de mai sus, Biroul Erasmus+ va organiza o nouă selecție care va fi anunțată din timp.

 DOSARUL DE CANDIDATURĂ CONȚINE:

 • Formularul de candidatură pentru o mobilitate de studii sau plasamente. Documentul se completează, se semnează şi se depune în original la Biroul ERASMUS+.
 • Adeverinţa solicitată de la secretariatul facultăţii  prin care reiese faptul că solicitantul este student la UPET precum și mediile de absolvire.
 • Scrisoare de intenţie redactată în limba română şi adresată Biroului ERASMUS+.
 • CV format Europass cu fotografie inserată, redactat în limba română și engleză.
 • Copie dupã Cartea de Identitate sau pașaport.
 • 2 fotografii tip diplomă.

CRITERIILE DE SELECTIE PENTRU STUDENȚI

În cadrul selecției, fiecare student poate primi maximum 100 de puncte, astfel:

 • Medie generală – 10 puncte
 • Abilități lingvistice – 20 puncte
 • CV – 20 puncte
 • Scrisoare de intenție – 10 puncte
 • Recomandări – 10 puncte
 • Alte documente relevante (diplome, participări simpozioane etc) – 10 puncte
 • Interviu – 20 puncte

CRITERIILE APLICABILE MOBILITAȚII ȘI INSTITUȚIILOR

 • Mobilitățile studențești pentru studiu se bazează pe acordurile interinstituționale încheiate între universitățile participante, fiecare dintre ele deținătoare a unei Carte Universitare Erasmus
 • Această condiție nu se aplică între instituția de origine și intreprinderea gazdă, în cazul plasamentului. În anumite situații o instituție de invățământ superior poate fi intreprindere gazdă pentru plasamentul unui student
 • În cadrul plasamentului, studentul merge să acumuleze experiență de muncă. În consecință, regulile vor fi cele aplicabile plasamentului, cum ar fi faptul că nu este necesar un acord inter-instituțional între instituțiile participante, iar instituția gazdă nu trebuie să aiba Carta Erasmus
 • Cel puțin tara de origine sau țara gazdă trebuie sa fie stat membru UE
 • Instituția de origine va recunoaște complet perioada de studiu petrecută în străinătate, utilizând ECTS. În cazul unui plasament care nu este parte din programa de studii a studentului, instituția de origine va asigura recunoașterea cel puțin prin inregistrarea perioadei efectuate în Supliment la Diplomă și Europass Mobility
 • Nu se vor plăti taxe pentru înregistrare, examinare, acces la laborator sau facilități oferite de biblioteca institutiei gazdă. Mici taxe pot fi percepute pentru asigurări, asociații ale studenților, materiale diverse (fotocopii, produse de laborator), în aceleași condiții în care sunt percepute studenților locali

Intreprinderile eligibile pentru plasament

„Intreprindere” înseamnă orice unitate implicată în activități economice în sectorul public sau privat indiferent de mărime, statutul legal sau sectorul economic în care operează, inclusiv economie socială. Din aceasta rezultă implicit că, în afară de companii pot fi considerate ca intreprinderi: instituții de invățământ superior, centre de cercetare, afaceri de familie, parteneriate și asociații implicate în mod regulat în activități economice. Activitatea economică este factorul determinant, nu forma legală.

Durata mobilitații studențești

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu sau între 2 și 12 luni într-o mobilitate de practică (inclusiv o perioadă de stagiu/plasament, dar care să nu depășească 12 luni). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:

 • Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă sau echivalent)
 • Pe durata ciclului doi de studiu (master sau echivalent)
 • Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu (nivel doctorat)

INAINTE de derularea mobilității:

 • Se efectuează selecția studenților
 • Se emite Learning/ Training Agreement
 • Learning/Training Agreement se semnează de catre cele 3 parți implicate (student, instituție de origine și instituție/intreprindere gazdă)
 • Se incheie contractul financiar
 • Se plateste avansul de 80% (până la 100%) din grantul total

PE PARCURSUL derulării mobilității:

 • În cazul mobilităților de studiu se efectuează studii la zi de licență, master, doctorat inclusiv (fără a fi însă eligibile activitățile de cercetare ce nu fac parte in mod specific din programă)
 • În cazul plasamentului, grantul este acordat pentru participare efectivă la formare intr-un domeniu care poate fi recunoscut ca parte a programei studentului în instituția de origine
 • Grantul se poate acorda pentru efectuarea unei mobilități combinate, în cadrul căreia se realizează o perioadă de studiu și una de plasament
 • Pot avea loc modificări ale Learning/ Training Agreement în prima lună de la sosirea studentului la instituția gazdă
 • În prima săptămână de plasament au loc discuții cu mentorul în privința sarcinilor precise care îi revin studentului
 • La final instituția/organizația gazdă trebuie sa emită certificatul de participare și foaia matricolă/fișa privind îndeplinirea obiectivelor formării

DUPĂ întoarcerea din mobilitate:

 • Studentul trebuie să depună la Biroul Erasmus+ documentele care atestă efectuarea mobilității, impreună cu raportul final narativ
 • Dacă se constată indeplinirea obligațiilor se va asigura recunoașterea academică și se va plăti restul grantului (dacă este cazul)
 • Este necesar ca studenții care au desfășurat mobilități să participe la evenimentele ce se organizează de către Universitatea din Petroșani pentru a disemina informații despre experiențele avute și a face astfel vizibil programul prin care li s-a acordat grantul
 • De asemenea, este recomandabil ca foștii beneficiari să se inscrie în organizatii studențesti (de tipul ESN) sau pe www.studenterasmus.eu prin intermediul cărora îi pot ajuta pe viitorii beneficiari

Grantul este o contribuție la costurile pe care le implică desfășurarea mobilității. Grantul este calculat pe lună și plătit ca sumă forfetară. De asemenea, cuantumul grantului este stabilit de către Comisia Europeană în funcție de țara de destinație (a se vedea Ghidul Erasmus+ la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf).