M.E.N.C.Ș.

Certificare
ARACIS

Admitere

Anunțuri

Legături

Locație

Contact

Portal Cursuri

Reviste

Simpozioane

Editura
Universitas

E-nformation resurse științifice

ONG
Partenere

GRANTURI DE MOBILITATE PENTRU PERSONALUL UNIVERSITAR

„Mobilitatea de predare” presupune deplasarea unui cadru didactic într-o instituție de învățământ superior cu Carta Universitara Erasmus (EUC) sau a unei persoane dintr-o intreprindere, la o instituție parteneră cu EUC, cu scopul de a preda.
„Mobilitatea de formare” presupune deplasarea unui cadru didactic universitar sau a personalului non didactic dintr-o instituție de învățământ superior cu Carta Universitara Erasmus (EUC) într-o instituție de învățământ superior sau o intreprindere, cu scopul de a se forma profesional.

Experiențe de bună practică

CRITERII APLICABILE MOBILITĂȚILOR DE PREDARE ȘI MOBILITĂȚILOR DE FORMARE

Criterii de eligibilitate pentru profesori și alte categorii de personal
Pentru a fi eligibilă pentru o misiune de predare sau de formare, o persoană trebuie să fie angajată a Universității din Petroșani. Misiunea de predare trebuie să aibă loc într-o instituție de învățământ superior care deține la rândul ei Carta Universitara Erasmus.
Persoana care efectuează mobilitatea de predare sau formare trebuie să fie cetățean al unei țări participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții sau cetățeanul altei țări, doar dacă este angajat în țara participantă.

Instituțiile eligibile și acordurile interinstituționale:

 • Instituția de învățământ superior gazdă trebuie să dețină Carta Universitara Erasmus
 • Intreprinderea trebuie să fie eligibilă
 • Mobilitățile între instituții de învățământ superior se realizează doar în baza acordurilor interinstituționale. Această regulă nu se aplică în cazul mobilităților între o instituție de învățământ superior și o intreprindere
 • Țara de origine sau cea gazdă trebuie sa fie membră UE

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A MOBILITĂȚILOR

FORMARE CADRE DIDACTICE/NEDIDACTICE (STT)

 • octombrie 2017:
  • depunerea dosarelor de candidatură: 2 octombrie - 31 octombrie
  • desfășurarea selecției și afișarea rezultatelor: 10 - 17 noiembrie
  • completarea dosarelor
 • noiembrie 2017 – septembrie  2018:
  • realizarea mobilităților
  OBSERVAȚII:
 • Mobilitățile se pot realiza pe întreg parcursul anului universitar 2017-2018, cu condiția să fie finalizate până la 30 septembrie 2018.
 • Numărul de mobilități se poate modifica în funcție de numărul dosarelor depuse și de bugetul disponibil.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 • Solicitarea (scrisoare de intenție) pentru efectuarea unei mobilităţi de predare sau de training, se semnează şi se depune în original la dosarul de candidatură. 
 • CV, în format european cu fotografie inserată. Formularul recomandat este disponibil online: www.europass-ro.ro
 • Lista de lucrări relevante
 • Program de predare/formare propus
 • Copie dupa cartea de identitate

CRITERII DE SELECȚIE

 • Prima participare la Programul Erasmus+
 • Activitatea științifică de cercetare și didactică
 • Recomandarea conducătorului ierarhic superior (pentru cadrele nedidactice)
 • Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenților Erasmus incoming sau outgoing
 • Inițiere de Acorduri Interinstituționale
 • Participare la evenimente Erasmus+ anterioare
 • Obiectivele și valoarea adăugată a mobilității
 • Rezultatele așteptate sau competențele care vor fi dobândite
Se acordă prioritate cadrelor didactice/nedidactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus, precum și acelora care contribuie la consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu alte universități/intreprinderi din Uniunea Europeana și nu numai.
Un cadru didactic/nedidactic nu poate beneficia decât de maximum 2 granturi/an universitar, al doilea fiind acordat în condiții speciale.

ÎNAINTE de derularea mobilității:

 • Se efectuează selecția cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal
 • Mobility Agreement se aprobă formal de cele 2 instituții implicate
 • Se încheie contractul financiar
 • Se plătește avansul de 80% (până la 100%) din grantul total

PE PARCURSUL derulării mobilității:

 • În cazul mobilităților de predare trebuie să se predea cel puțin 10 ore
 • În cazul formării, grantul este acordat pentru formarea profesională
 • Durata mobilității, fie că este de predare, fie că este de formare, poate să fie cuprinsă între 2 zile lucrătoare și 2 luni (exclusiv zilele de călătorie)
 • Certificatul de participare trebuie să fie emis la finalul mobilității de instituția/organizația gazdă

DUPĂ întoarcerea din mobilitate:

 • Cadrul didactic/nedidactic trebuie să depună la Biroul Erasmus+ documentele care atestă efectuarea mobilității, împreună cu raportul final narativ
 • Dacă acesta este complet și se constată îndeplinirea obligațiilor se va aloca restul grantului (20%), dacă este cazul
 • Este necesar ca beneficiarii care au desfășurat mobilități să participe la evenimentele ce se organizează de către Universitatea din Petroșani pentru a disemina informații despre experiențele avute și pentru a promova programul Erasmus+

Grantul Erasmus este o contribuție la costurile de transport și subzistență pentru o perioadă de predare sau de formare în străinătate.

Costurile de subzistență sunt stabilite de către Comisia Europeană, în Ghidul Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf. Aceste costuri sunt plătite ca sume forfetare. Pentru a putea dovedi costurile de subzistență trebuie păstrate originalele certificatelor de participare semnate și ștampilate de universitatea/organizația gazdă, în care este specificat numele beneficiarului și perioada efectuată. Subzistența acoperă: cazarea, mesele, transportul local, costul telecomunicațiilor, inclusiv fax și internet, asigurări și orice alte cheltuieli. Costurile de transport se calculează cu ajutorul Calculatorului de distanțe, http://erasmus-plus.ro/ro/erasmus-calculator-distante-de-calatorie-si-regulile-bugetare. Aceste costuri sunt plătite ca sume forfetare.